Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2018


DEFINITIES

Dit onderdeel bevat samenvattende omschrijvingen van de gebruikte termen, begrippen en afkortingen.

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

A

 • abonnee :
  reiziger die voor zijn verplaatsing met De Lijn gebruik maakt van een abonnement
 • abonnement :
  vervoerbewijs op naam dat geldig is op alle diensten van het geregeld vervoer van De Lijn gedurende een bepaalde geldigheidsperiode
 • administratie:
  de afdeling Beleid, van het departement Mobiliteit en Openbarewerken van de Vlaamse overheid
 • afstand:
  de afstand in vogelvlucht
 • afstandsontwaarder :
  ontwaardingstoestel dat bij de deur geïnstalleerd is en dat door de reiziger zelf bediend wordt
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming :
  de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • ambulance :
  elk motorvoertuig van de categorie M dat bestemd is voor het vervoer van zieken of gewonden en hiertoe een speciale uitrusting heeft. Voertuigen van de categorie M voor dringende medische hulpverlening speciaal uitgerust om een medische ploeg en hun materiaal op de plaats van een ongeval te brengen, worden eveneens als ambulance beschouwd
 • auto:
  elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor
 • autobus of autocar : voertuig van de categorie M2 of M3 ontworpen en gebouwd voor het vervoer van zittende passagiers of zittende en staande passagiers
 • autodelen:
  het systematisch en beurtelings door vooraf bepaalde personen gebruiken van één of meerdere auto's tegen betaling via een vereniging voor autodelen, met uitzondering van het gebruik van voertuigen bestemd voor gewone verhuur of huurkoop

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

B

 • basismobiliteit:
  netmanagement principe bij de uitbouw van het openbaar-vervoernetwerk (zie decreet Personenvervoer dd. 20 april 2001) dat tot doel heeft binnen de woonzones van grootstedelijke, stedelijke, randstedelijke, kleinstedelijke en buitengebieden een minimumaanbod van geregeld vervoer aan de gebruiker te bieden. Het minimumaanbod houdt bedieningsfrequenties en afstanden tot haltes van geregeld vervoer in
 • basisbereikbaarheid:
  Een gelaagd vervoermodel waarbij alle aanbieders van vervoer, zowel openbaar als privé, deel uitmaken van een mobiliteitsnetwerk, een optimale inzet van middelen op basis van een vraaggericht systeem om belangrijke maatschappelijke functies maximaal bereikbaar te maken
 • bebouwde kom :
  een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b.
 • bedieningstijd :
  de periodes van de dag, uitgedrukt in uren, waarbinnen het geregeld vervoer wordt aangeboden
 • belbus :
  bus voor vraagafhankelijk, geregeld vervoer. Een belbus rijdt enkel uit na voorafgaande boeking door een reiziger, en bedient uitsluitend de haltes waarvoor op voorhand een aanvraag gedaan is
 • bestemmingszone :
  de laatste zone tot dewelke de reiziger zijn magnetisch vervoerbewijs ontwaard heeft
 • bestuurder :
  al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of bewaakt
 • bijzondere overrijdbare bedding :
  het deel van de openbare weg dat aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer is voorbehouden door middel van de wegmarkeringen bedoeld in de artikelen 72.6. en 77.8. en waarvan het begin is aangeduid door het verkeersbord F18. De bijzondere overrijdbare bedding maakt geen deel uit van de rijbaan
 • bijzondere vormen van geregeld vervoer :
  geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen worden opgenomen of mogen worden afgezet. De bijzondere vormen van geregeld vervoer omvatten onder meer: a) vervoer van werknemers van en naar het werk; b) vervoer van scholieren en studenten van en naar hun onderwijsinstellingen; c) vervoer van militairen en hun gezinnen van en naar hun plaats van legering. Aan het geregelde karakter van de bijzondere vorm van geregeld vervoer wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat bij de organisatie van het vervoer rekening wordt gehouden met de wisselende behoeften van de gebruiker
 • biljet:
  magnetisch vervoerbewijs voor een enkele rit, eventueel met overstappen
 • buitengebieden:
  de gemeenten en/of delen van gemeenten die niet afgebakend zijn als grootstedelijk, stedelijk, randstedelijk of kleinstedelijk gebied
 • Buzzy Pazz:
  abonnement voor jongeren van 6 tot en met 24 jaar

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

C

 • collectief vervoer :
  verplaatsingen waarbij verschillende personen gebruikmaken van hetzelfde gemotoriseerd voertuig, waaronder trein, metro, tram, bus, taxi of vervoer op aanvraag
 • controleur :
  persoon die door de minister is aangesteld en belast is met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene Reisvoorwaarden De Lijn, hij beschikt over een door de minister ondertekend legitimatiebewijs
 • controlepersoneel:
  personeel door de minister aangesteld en belast met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene reisvoorwaarden De Lijn. Het beschikt over een door de directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij ondertekend legitimatiebewijs

D

 • dagpas :
  magnetisch vervoerbewijs dat 1 of meerdere dagen geldig is
 • daluren :
  van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen, tussen 9 en 16 uur en tussen 19 en 21 uur
 • datum van eerste inverkeerstelling :
  het ogenblik waarop het voertuig in nieuwe staat voor de eerste maal wordt gebruikt
 • datum van eerste inverkeerstelling in België :
  het ogenblik waarop het voertuig voor de eerste maal in België wordt gebruikt, hetzij als voertuig in nieuwe staat, hetzij als ingevoerd voertuig in gebruikte staat
 • datum van opnieuw in het verkeer stellen in België :
  het ogenblik waarop het voertuig opnieuw in het verkeer wordt gesteld in België na verandering van titularis of op het ogenblik waarop het voertuig, dat in België slechts tijdelijk was ingeschreven, opnieuw in het verkeer wordt gesteld onder een Belgische nummerplaat
 • DAV:
  Dienst aangepast vervoer, in Vlaanderen en Brussel vervoer voor iedereen die niet zelfstandig het openbaar vervoer kan gebruiken
 • decreet van 20 april 2001 :
  het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten van 13 februari 2004
 • decreet van 20 maart 2009 :
  het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid
 • departement :
  departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
 • De Lijn :
  commerciële benaming van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)
 • dienstactiviteiten :
  alle activiteiten die behoren tot het takenpakket van een chauffeur en die hem/haar kunnen worden opgelegd
 • diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder:
  alle bezoldigde vervoerdiensten van personen, door middel van voertuigen met bestuurder, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen
 • dienstregeling :
  tabel per lijn met vertrek- en aankomsttijden aan de belangrijkste haltes van de voertuigen van De Lijn, bestemd voor het geregeld vervoer
 • Dina :
  dienst van De Lijn die abonnementen aflevert in ruil voor het binnenleveren van een nummerplaat van een personenwagen. Dina-abonnement is een Buzzy Pazz of Omnipas die hierbij wordt afgeleverd
 • dubbeldeksbus of - autocar :
  elke autobus of autocar waarvan de passagiersruimten zich ten minste in één deel boven elkaar bevinden en waarvan de bovenruimte geen plaats biedt aan staande passagiers

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

E

 • entiteit :
  exploitatie eenheid van De Lijn (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, West-Vlaanderen)
 • evenement :
  plaatselijke, publieke gebeurtenis die een éénmalig of cyclisch karakter heeft en waarvoor speciale vervoerbewijzen met aangepaste tarieven kunnen voorzien worden, en waarvoor een speciaal aanbod kan voorzien zijn
 • externe voorverkoop :
  verkoop van o.a. biljetten, kaarten of dagpassen door derden, zoals o.a. krantenwinkels, buurtwinkels, supermarkten, NMBS-stations

F

 • Fed. Token :
  een token is een kaart met 24 codes. Het token zal worden gebruikt om u te authentificeren voor beveiligde transacties. Wanneer u toegang wenst te krijgen tot deze transacties, zal u verzocht worden om een tokencode in te vullen die overeenstemt met een positie op het token. De token is gratis te verkrijgen via : www.belgium.be
 • FOD :
  Federale Overheidsdienst

G

 • gebied :
  deel of geheel van het vervoergebied De Lijn, waar een bepaalde tarief en dienstregeling gelden
 • geldigheidsperiode :
  de periode uitgedrukt in dagen of maanden waarbinnen een vervoerbewijs geldig is
 • geprecodeerd vervoerbewijs :
  magnetisch vervoerbewijs waarbij de soort en de waarde op voorhand in de magneetstrip vastgelegd is. De aanmaak van deze vervoerbewijzen gebeurt uitsluitend door de producent van de vervoerbewijzen, of in de hoofdzetel van de entiteit
 • gepresteerde uren :
  uren waarvoor een prestatie (i.e. een rit rijden of het uitvoeren van een andere taak) is geleverd
 • geregeld vervoer :
  stads- of streekvervoer van personen met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgestelde halteplaatsen reizigers mogen instappen of afstappen en dit ongeacht de tractiewijze van de aangewende vervoermiddelen. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk, ongeacht in voorkomend geval, de verplichting om de reis te boeken. Een aanpassing van de exploitatievoorwaarden voor het vervoer doet geen afbreuk aan het geregelde karakter van het vervoer
 • gezin :
  alle personen die officieel op eenzelfde adres wonen. Verwanten die niet officieel op hetzelfde adres wonen, worden niet als gezinsleden beschouwd. De samenstelling van een gezin kan uitsluitend worden aangetoond op basis van een attest gezinssamenstelling uitgereikt door de dienst bevolking van de gemeente, dit attest mag maximaal 2 maanden oud zijn
 • groepsbiljet :
  biljet voor groepen van 5 tot 44 personen
 • grootstedelijke gebieden :
  de door de Vlaamse regering aangeduide delen van de grootstedelijke gebieden van Antwerpen en Gent

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

H

 • halte :
  stopplaats van het geregeld vervoer, aangeduid met een haltebord, waar reizigers mogen op- of afstappen
 • hoofdhalte :
  een halte (of verschillende halten met dezelfde naam die één geheel vormen), aangeduid met het opschrift “hoofdhalte”, die een strategische plaats inneemt in het openbaarvervoernetwerk. In elke gemeente wordt minstens één hoofdhalte uitgebouwd
 • hoofdwegennet :
  netwerk van wegen, die als dusdanig gecategoriseerd zijn in het structuurplan Vlaanderen: het internationale snelwegennet, met o.m. hoofdtransportassen en achterlandverbindingen, waarvan een gedeelte behoort tot TEN (Trans European Networks). Het hoofdwegennet verbindt grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden met de economische poorten. De gewestelijke en internationale verbindingsfunctie primeert
 • hoogfrequente lijnen :
  lijnen waarop op minstens zes diensten per uur worden aangeboden

I

 • indicator :
  een kwantificeerbare/meetbare parameter die toelaat een proces op te volgen of het bereiken van een doelstelling te evalueren.
 • infrastructuurgebonden exploitatie:
  exploitatie met voertuigen die bij het voortbewegen door specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd
 • individueel gemotoriseerd vervoer :
  verplaatsingen waarbij het gemotoriseerde voertuig, ongeacht een hogere vervoerscapaciteit, slechts wordt gebruikt door één persoon

K

 • kaderdecreet :
  het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 en latere wijzigingen
 • kengetal :
  een vergelijkingswaarde voor een indicator waarover de betrokken partij rapporteert. Kengetallen worden opgegeven voor die operationele doelstellingen waarvan de realisatie in grote mate afhangt van andere partijen dan de rapporterende partij zelf.
 • kleinstedelijke gebieden :
  de door de Vlaamse regering aangeduide delen van de kleinstedelijke gebieden van de gemeenten Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geraardsbergen, Halle, Ieper, Lier, Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Vilvoorde, Temse, Tienen, Tongeren, Waregem, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Geel, Herentals, Knokke-Heist, Leopoldsburg, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Mol, Neerpelt-Overpelt, Tielt, Torhout, Veurne, Wetteren, Zottegem, Diksmuide, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Lommel, Poperinge

L

 • lijn van geregeld vervoer :
  de combinatie voor de bediening van haltes in het geregeld vervoer, aangeduid met een uniek lijnnummer
 • Lijnwinkel :
  voorverkooppunt van De Lijn

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

M

 • maand :
  1 maand i.v.m. abonnementen (duplicaten, terugbetaling, enz...) : periode van 28, 29, 30 of 31 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf een bepaalde dag van een maand (= begindatum abonnement) tot en met de dag voorafgaand aan dezelfde datum (als de begindatum) van de volgende maand
 • magneetkaart :
  een kaart ter grootte van een bankkaart (ongeveer 86 mm x 54 mm), voorzien van een magneetstrip. De magneetstrip kan door de ontwaardingsapparatuur van De Lijn gelezen en beschreven worden
 • magnetisch abonnement :
  abonnement onder de vorm van een magnetisch vervoerbewijs
 • magnetisch vervoerbewijs :
  vervoerbewijs onder de vorm van een magneetkaart
 • MAV:
  Een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer geeft informatie over aangepast vervoer, overzicht van de mogelijkheden, de verschillende aanbieders en de verschillende voorwaarden en tarieven. De mobiliteitscentrale behandelt vragen over concrete vervoersvragen. Men zoekt naar een geschikte vervoersoptie en informatie om snel en gemakkelijk vervoer te regelen. Indien men aan specifieke voorwaarden voldoet, kan de Mobiliteitscentrale vervoer regelen. In sommige gevallen kan de Mobiliteitscentrale in de prijs tussenkomen om het vervoer betaalbaar te houden. De consultatie van de Mobiliteitscentrale is altijd gratis
 • met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer :
  de vervoerdiensten voorzien bij artikel 2, tweede lid, 1° en 2°, van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocars, en bij artikel 1 van de wet van 26 april 1962 betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen
 • minibus :
  elk voertuig van de categorie M1 ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen, dat bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet meegerekend, en dat is voorzien van een koetswerk van hetzelfde type als dat van bestelwagens of autobussen
 • minister:
  de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • MIVB/STIB :
  Maatschappij voor het intercommunaal vervoer Brussel. Maatschappij die het stadsvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert. STIB is de afkorting van de Franstalige benaming : "Sociéte des Transports intercommunaux de Bruxelles"
 • M-leverancier :
  digitale dienstverlener die digitale vervoerbewijzen aflevert
 • m-Lijnkaart :
  elektronische Lijnkaart die recht geeft op 10 elektronische vervoerbewijzen in de vorm van een in-app biljet, die via een mobiele app van een M-leverancier en/of via de app van De Lijn op een smartphone kan aangekocht worden
 • mobiliteitscentrale:
  een centrale die oplossingen biedt voor het vervoer op maat van gebruikers die individueel vervoer van herkomst naar bestemming willen gebruiken
 • MORA:
  strategische adviesraad MORA, opgericht bij het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad Vlaanderen
 • motorvoertuig :
  elk gemotoriseerd voertuig dat zich op eigen kracht voortbeweegt, ten minste vier wielen heeft, compleet, voltooid of incompleet is en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h kan bereiken, met uitzondering van motorvoertuigen van de categorie L bepaald in richtlijn 2002/24/EG en omgezet in het koninklijk besluit van 26 februari 2003 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen
 • m-ticketing :
  elektronische vervoerbewijzen in de vorm van een in-app biljet, die via een mobiele app van een M-Leverancier en/of via de app van De Lijn op een smartphone kunnen worden aangekocht
 • Multimix :
  magnetisch vervoerbewijs waarmee u gedurende 1 dag onbeperkt gebruik kunt maken van de Kusttram en alle voertuigen in West-Vlaanderen. Deze pas is geldig voor maximum 2 volwassenen (vanaf 12 jaar) en 3 kinderen (6 t.e.m. 11 jaar)

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

N

 • netmanagement:
  het geheel van regels en criteria volgend uit het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en uit het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende het netmanagement
 • niet-professionele opdrachtgever :
  de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst sluit met een onderneming van reizigersvervoer over de weg of met een reisbemiddelaar en waarvan de activiteit niet bestaat uit het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen, inzonderheid over de weg
 • NMBS :
  Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

O

 • omnipas:
  abonnement voor personen vanaf 25 jaar
 • onderneming :
  elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon met of zonder winstoogmerk, elke vereniging of groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder winstoogmerk, alsmede elke overheidsinstantie, ongeacht of zij zelf rechtspersoonlijkheid bezit of afhankelijk is van een autoriteit met rechtspersoonlijkheid
 • ontwaardingsapparatuur :
  apparatuur op de voertuigen voor het schrijven, lezen, magnetiseren, ontwaarden en registreren van magnetische vervoerbewijzen
 • onwettig ronselen:
  hetzij kandidaat-klanten aanspreken op openbare plaatsen op het grondgebied van een gemeente waar men niet vergund is, hetzij met het voertuig heen en weer rijden op het grondgebied van een gemeente waar men niet vergund of gemachtigd is, hetzij daar stationeren, telkens met het oogmerk om klanten te vervoeren
 • opdrachtgever :
  elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoonmet of zonder winstoogmerk, elke persoon handelend voor rekening van een vereniging van personen zonder rechtspersoonlijkheid en metof zonder winstoogmerk, alsmede elke onder de publieke overheidressorterende instelling, ongeacht of deze een eigen rechtspersoonlijkheidbezit of afhangt van een overheid met rechtspersoonlijkheid, die een vervoerovereenkomst sluit met een onderneming van reizigersvervoer over de weg of met een reisbemiddelaar
 • openbaarvervoerauto :
  het voertuig voor ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, dat in opdracht van de VVM wordt ingezet in het geregeld vervoer
 • openbare overweg:
  de overweg, bedoeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden
 • openbare plaats :
  de openbare weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn
 • openbare ruimtes van de VVM :
  alle voor het publiek toegankelijke ruimtes die bestemd zijn om de exploitatie van de VVM te verzekeren
 • oprichtingsdecreet :
  het decreet ter oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, op 31 juli 1990.
 • overstappen :
  is het door de reiziger gebruik maken van twee of meer voertuigen binnen een bepaalde tijd om het bestemmingspunt van zijn reis te bereiken, al dan niet met bijbetaling
 • overstapzone :
  is de zone waarbinnen de reiziger van voertuig verandert om zijn eindbestemming te bereiken
 • overweg :
  de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer buiten de rijbaan aangelegde sporen

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

P

 • plaatskilometer:
  wordt berekend – voor een bepaalde tijdsperiode - door voor elk van alle ingezette voertuigen het aantal plaatsen te vermenigvuldigen met het aantal kilometers dat het voertuig in de dienstregeling aflegt
 • plein :
  elke open ruimte, waarop een openbare weg uitkomt of meerdere openbare wegen samenkomen, en waar de plaatsgesteldheid het mogelijk maakt dat het verkeer en andere activiteiten er tezamen georganiseerd worden. Het plein is een openbare weg onderscheiden van die welke er op uitkomen
 • pluskaart:
  een magnetisch vervoerbewijs voor een heen- en terugverplaatsing naar een evenement of een attractie gecombineerd met een inkomkaart voor dat evenement of deze attractie
 • post paid:
  betaalwijze waarbij de telecomoperator op geregelde tijdstippen de geleverde diensten aan de klant factureert
 • prepaid:
  betaalwijze waarbij een klant van een telecomoperator de door de telecomoperator geleverde diensten betaalt via het oplaadbare beltegoed op zijn SIM-kaart
 • prioriteitenlijst:
  lijst waarop de te realiseren projecten of de te bedienen gemeenten gerangschikt staan volgens het criterium dat de prioriteitswaarde van een project of gemeente aangeeft
 • professioneel gebruik:
  elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering
 • professionele opdrachtgever:
  a) de opdrachtgever die een vervoerovereenkomst sluit met een onderneming van reizigersvervoer over de weg en waarvan de activiteit bestaat uit het tegen betaling of op regelmatige basis organiseren, bestellen of laten uitvoeren van reizen, inzonderheid over de weg; of b) de onderneming van reizigersvervoer over de weg die een overeenkomst van onderaanneming sluit
 • projectnota:
  het voorontwerp van project met verklarende nota, vermeld in artikel 26/6, eerste lid, 2°, van het decreet van 20 maart 2009

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

R

 • rapporteringsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg
 • registreren :
  het lezen en schrijven van een magnetisch vervoerbewijs door de ontwaardingstoestellen zonder financiële weerslag voor de reiziger
 • reiziger:
  elke persoon die gebruik maakt van de diensten van De Lijn, of zich aan een halte, in een schuilhuisje of in een openbare ruimte van De Lijn bevindt
 • reiziger in overstap:
  biljet- of kaartreiziger die in zijn bestemming- of overstapzone, voor het verstrijken van de tijdslimiet, van voertuig verandert om zijn reis verder te zetten of om terug te keren
 • ritprijs:
  voor biljet- en kaartreiziger, de prijs die aangerekend wordt voor een verplaatsing met De Lijn. Bij een verplaatsing waarbij de reiziger n of meer maal moet overstappen, is de ritprijs de prijs voor het totale traject

S

 • Sms-ticket :
  een tijdsgebonden vervoerbewijs, bestaande uit een sms-bericht dat de reiziger op aanvraag ontvangt op zijn gsm
 • Sms-ticketing :
  de voorverkoop van vervoerbewijzen middels tussenkomst van een telecomoperator
 • spitsuren :
  van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen, tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 19 uur
 • stadslijn :
  lijn van geregeld vervoer die hoofdzakelijk een stadsgebied bedient
 • stadsgebied :
  de stadsgebieden in Vlaanderen zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout
 • STOP-principe :
  principe uit de regeringsverklaring van 22 juli 2004, waarbij wordt voorgeschreven om bij mobiliteitsprojecten in de eerste plaats rekening te houden met voetgangers (Stappers),daarna met fietsers (Trappers), vervolgens met het openbaar vervoer (Openbaar vervoer) en pas dan met het privévervoer
 • streefwaarde :
  een voor een indicator door de betrokken partij in het kader van deze beheersovereenkomst te bereiken / te realiseren waarde. Streefwaarden worden opgegeven voor die operationele doelstellingen waarvan de realisatie uitsluitend of in overgrote mate afhangt van de betrokken partij zelf

T

 • TEC :
  Transport en Commun. Commerciële benaming van SRWT (société régionale Wallonne du transport), maatschappij die het stads- en streekvervoer in het Waals Gewest organiseert
 • tijdslimiet :
  de tijd tot wanneer een vervoerbewijs geldig is
 • tijdstarief :
  principe waarbij een ontwaarding of een registratie van een biljet of een kaart, rekening houdend met de tijdslimiet, recht geeft op vrij reizen en overstappen binnen de bestemmings- of overstapzone
 • telecomoperator :
  de telecomoperator die deelneemt aan sms-ticketing, zoals aangegeven door De Lijn en middels wiens sms-diensten de reizigers sms-tickets kunnen bestellen

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

V

 • variabele rijtijden:
  rijtijden zijn tijden die voertuigen (trams, bussen,…) in-dienst nodig hebben om plaats-tot-plaatsverbindingen op het vervoernetwerk te overbruggen. Zij staan vermeld in de geplande dienstregeling. Ze kunnen variëren afhankelijk van de periode van de dag/week, rekening houdend met de congestie) en het dienstregelingstype (= variabele rijtijden)
 • VDAB :
  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
 • verkoopautomaat :
  toestel waarbij de reiziger zelf een magnetisch vervoerbewijs kan aankopen. De Lijn heeft verkoopautomaten geplaatst nabij een aantal drukke openbaar vervoerpunten in o.a. Antwerpen, Gent, Oostende, Brugge, Sint-Niklaas, Mechelen, Blankenberge,...
 • verlenging van reis :
  als de reiziger verder wenst te reizen dan de oorspronkelijke geldigheidsgrens van zijn vervoerbewijs
 • verminderingskaart :
  elk bewijs dat recht geeft op de aankoop of het gebruik van vervoerbewijzen tegen verminderd tarief
 • verminderingskaart " Groot Gezin " :
  verminderingskaart die wordt uitgereikt door de Gezinsbond VZW of haar Franstalige of Duitstalige tegenhanger, of door Liberaal Overleg voor Gezinsbeleid en Algemeen welzijnswerk VZW, of door de NMBS
 • vervoerbewijs :
  elk bewijs, uitgereikt door De Lijn of een ander openbaarvervoerbedrijf, en dat recht geeft op gebruik van de diensten van het geregeld vervoer van De Lijn
 • vervoersregio :
  een gebied waarvan de gemeenten of delen van gemeenten een samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit
 • voertuig van De Lijn :
  elk publiek toegankelijk voertuig dat wordt ingezet voor het geregeld vervoer dat door De Lijn wordt georganiseerd
 • voertuig van de VVM
  elk publiek toegankelijk vaar- of voertuig dat wordt ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd
 • voertuiggebonden exploitatie
  exploitatie met voertuigen die autonoom op de weginfrastructuur rijden zonder specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd
 • voorverkoop :
  elke verkoop van een vervoerbewijs die niet via een chauffeur gebeurt
 • vraagafhankelijk geregeld vervoer :
  geregeld vervoer binnen een bepaald bedieningsgebied, waarbij de theoretisch vastgelegde ritten enkel na voorafgaandelijke boeking door de reizigers effectief worden uitgevoerd. Dit vervoer wordt meestal uitgevoerd door een belbus
 • vrijkaart :
  elk document dat recht geeft op gratis vervoer op de diensten van het geregeld vervoer van De Lijn. Een vrijkaart kan zowel door een openbaarvervoerbedrijf als door een andere instantie worden uitgereikt
 • VT-statuut :
  statuut erkend door het ziekenfonds waardoor iemand in aanmerking komt voor verhoogde terugbetaling in de gezondheidszorg. Met dit statuut komt men ook in aanmerking voor een abonnement aan verminderd tarief
 • VVM:
  De Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn"

W

 • WIGW kaart :
  WIGW staat voor weduwen of weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen. De WIGW kaart wordt door de NMBS uitgereikt op basis van een attest afgeleverd door de mutualiteit, aan personen met een verhoogde tussenkomst op hun gezondheidskosten

Z

 • zone :
  geografische indeling van het vervoergebied van De Lijn om de prijs en de tijdslimiet van een vervoerbewijs te bepalen, de zone is theoretisch een regelmatige zeshoek met een doorsnede van 4,4 km, een zijde van 2, 24 km en een oppervlakte van 13,24 km2
 • zonetabel :
  tabel per lijn waarin alle haltes van de betrokken lijn in zones worden ingedeeld

terug naar inhoudstabel

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z