Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2013


WETTELIJK KADER

In het deel van het jaarboek over het wettelijke kader vindt u een opsomming van de decreten, de besluiten van de Vlaamse regering, de ministeriële besluiten en de terzake geldende Europese regelgeving die betrekking hebben op het personenvervoer over de weg, en die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft van kracht waren. Alle wijzigingen, die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft, zijn aangebracht, worden in extenso in het jaarboek gepubliceerd. De datum tussen haakjes achter iedere vermelding is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad of de Vlaamse Codex en het Publicatieblad van de Europese Unie. Bij aanklikken van een onderlijnde datum vind U meer informatie of een volledige wettekst.

terug naar inhoudstabel

31/07/1990

20 /04/2001

16/05/2008

24/04/2009
 • Decreet houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (*) (B.S.04/06/2009,p.39952)

  Gewijzigd bij:

  • 08/07/2011  Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (B.S.05/08/2011,p.44553)


20/03/2009

terug naar inhoudstabel

21/12/1990
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1990 houdende het administratief en het geldelijk statuut van de directeur-generaal en van de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S.,p.25/01/1991,p.1645)

  Gewijzigd bij (opgeheven):

  • 08/09/2000  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de modaliteiten van de aanwerving, de herbenoeming, de beëindiging, de voortijdige beëindiging en de evaluatie van het mandaat van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.18/10/2000,p.35066)


11/05/2001
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (B.S.17/07/2001,p.24345) gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 29/11/2002.

  Gewijzigd bij:

  • 29/11/2002   Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Basismobiliteit in het Vlaamse Gewest (B.S.23/01/2003,p.2235)
  • 08/07/2005  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 tot uitvoering van het artikel 20 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RWO-VLAANDEREN (B.S.10/08/2005,p.34637)
  • 23/06/2006  Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid (B.S.22/08/2006,p.41691)
  • 30/01/2009  Besluit van de Vlaamse Regering tot in werking stelling van de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap Ondernemen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Ondernemen (B.S.20/03/2009,p.23375
  • 03/07/2009  Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg (B.S.26/08/2009,p.56826)
  • 04/12/2009   Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de benaming van het agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed in het agentschap Ruimte en Erfgoed (B.S.11/01/2010,p.833)
  • 10/06/2011  Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft BLOSO (B.S.07/07/2011,p.38735)
  • 10/06/2011  Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het Agentschap Ruimte en Erfgoed in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (B.S.02/08/2011,p.44040)
  • 14/10/2011  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg (B.S.14/11/2011,p.68251)
  • 16/03/2012  Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake wonen in het agentschap Wonen-Vlaanderen (B.S.30/03/2012,p.20338)
  • 12/07/2013  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (B.S.22/08/2013,p.55954)


13/12/2002

19/07/2002
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer  (B.S.31/08/2002,p.38675) -erratum- (B.S.26/09/2002,p.38675)

  Gewijzigd bij

  • 23/04/2004   Besluit van de Vlaamse Regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift  (B.S.05/08/2004,p.8997)
  • 10/07/2008  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden (B.S.03/10/2008,p.52890)


18/07/2003
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  (B.S.19/09/2003 (ed. 3),p.46690) erratum (B.S.10/10/2003(Ed. 1)

  Gewijzigd bij:

  • 28/05/2004  Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  (B.S.12/07/2004,p.54823)
  • 27/06/2008  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  (B.S.25/08/2008,p.44337)
  • 30/04/2009  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S.13/07/2009,p.48086)
  • 18/12/2009  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 79, 80 en 83 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  (B.S.31/12/ 2009,p.82750)
  • 18/06/2010  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder  (B.S.30/06/2010(ed 2),p.43493)


12/09/2003
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (B.S.01/12/2003,p.57364)


14/05/2004
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S.20/07/2004,p.56206) - Errata (B.S.25/02/2005,p.7187)

  Gewijzigd bij:

  • 26/01/2007  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S.01/03/2007,p.9686)
  • 24/04/ 2009  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S.28/05/2009,p.39086)
  • 20/09/2013  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (B.S.02/10/2013,p.69147)


10/03/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij  (B.S.04/04/2006,p.18726)

  Gewijzigd bij:

  • 06/07/2007   Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen regelen  (B.S.01/08/2007,p.40615)


  Heft op :29/09/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S.01/03/2007,p.9660) - (B.S.01/03/2007,p.9669)


24/11/2006

06/07/2007
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering die de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen regelen (B.S.01/08/2007,p.40615)

  Heft op :23/01/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens (B.S.26/03/2009,p.24227)


24/07/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.09/02/2010,p.7916)


25/09/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vijfjaarlijks mobiliteitsrapport en de jaarlijkse verslagen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S.21/10/2009,p.68554)


23/12/2010
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (B.S.04/02/2011,p.9359)


16/12/2011
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.05/01/2012,p.353)

  Heft op:

  • 30/04/2004  Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij- De Lijn (B.S.11/06/2004,p.44070)
  • 30/04/2004  Statuten Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 - statuten tot wijziging van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij -15:50 23/01/2014 De Lijn, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 oktober 1990 (B.S.11/06/2004,p.44070)
  • 30/04/2004  Statuten Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2004 - Statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S.11/06/2004,p.44071)


25/01/2013
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (B.S.27/02/2013,p.12214)

terug naar inhoudstabel

5/09/1997
 • Ministerieel besluit houdende toekenning van gratis openbaar vervoer aan de stadswachten op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest (B.S.30/09/1997,p.25746)


5/12/2002
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (B.S.21/12/2002(ed.2),p.57839)

  Gewijzigd bij:

  • 07/09/2005  Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij -De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (B.S.27/09/2005 (ed.1),p.41625 )


21/11/2003
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 1 januari 2004 de klachtenbehandeling ingaat (B.S.17/12/2003,p.59465)


09/06/2004
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gemeenten waar op 1 juni 2004 de klachtenbehandeling Basismobiliteit ingaat (B.S.30/06/2004,p.53186)


19/07/2012
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij B.S.10/08/2012(ed1),p.46706)


25/01/2013

11/03/2013
 • Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter van de Regionale Mobiliteitscommissie en tot vaststelling van de huishoudelijke reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie en van de Regionale Mobiliteitscommissie (B.S.03/05/2013,p.26176)


19/07/2013

terug naar inhoudstabel

12/12/1977
 • Verordening (EEG) nr.2829/77 van de Raad van 12 december 1977 met betrekking tot de inwerkingtreding van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) (P.B.L95, 08/04/1978,p.1)
20/12/1985
 • Verordening (EEG) nr.3821/85 van de Raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

  Gewijzigd bij:

  • Verordening (EEG) nr. 3314/90 van de Commissie van 16 november 1990 (P.B. L318, 17/11/1990,p.20);
  • Verordening (EEG) nr. 3572/90 van de Raad van 4 december 1990 (P.B.L353,17/12/1990;p.12):
  • Verordening (EEG) nr. 3688/92 van de Commissie van 21 december 1992(P.B. L374,/12/1992; p.12);
  • Verordening (EG) nr. 2479/95 van de Commissie van 25 oktober 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (P.B. L256,26/10/1995; p.8);
  • Verordening (EG) nr. 1056/97 van de Commissie van 11 juni 1997tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (P.B. L154,12/06/1997; p.21);
  • Verordening (EG) nr. 2135/98 van de Raad van 24 september 1998tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening (EEG) nr. 3821/85 (P.B. L274,09/10/1998,p.1);
  • Verordening (EG) nr. 1360/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Voor de EER relevante tekst) (P.B.L207,05/08/2002,p.1);
  • Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29 september 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is (P.B.L284,31/10/2003,p.1);
  • Verordening (EG) nr. 432/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 betreffende de achtste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (P.B.L71,10/03/2004,p.3);
  • Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (P.B.L102,11/4/2006,p.1);
  • Verordening (EU) nr. 1266/2009 van de Commissie van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (P.B. L353, 17/12/2009,p.12)


02/10/1998
 • Verordening (EG) nr.2121/98 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen

  Gewijzigd bij:

  • Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie van 23 oktober 2006 tot aanpassing van bepaalde verordeningen, beschikkingen en besluiten op het gebied van het vrije verkeer van goederen en personen, het mededingingsbeleid, de landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving), de visserij, het vervoersbeleid, de belastingen, de statistiek, het sociale beleid en de werkgelegenheid, het milieu, de douane-unie en externe betrekkingen, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië (P.B. L362, 20/12/2006,p.1)


29/04/2004
 • Verordening (EG) nr. 861/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (P.B.L161, 30/04/2004,p.29)


29/04/2004
 • Verordening (EG) nr.862/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2888/2000 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (P.B. L161,30/04/2004,p.35)


29/04/2004
 • Verordening (EG) nr.863/2004 van de Raad van 29 april 2004 tot aanpassing van Verordening (EG) nr. 2327/2003 van het Europees Parlement en de Raad op het gebied van het vervoer in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (P.B.L161,30/04/2004,p.44)


15/03/ 2006
 • Verordening (EG) nr.561/2006 van het Europees parlement en de raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (P.B. L102, 11/04/2006,p.1) en (P.B. L102, 11/04/2006,p.14) 

  Gewijzigd bij:

  • Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (P.B. L300, 14/11/2009,p.51) (zie nota)
  • Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg; deze verordening vervangt de verordeningen (EG) nr.881/92, (EG) nr.3118/93 en de richtlijn 2006/94/EG betreffende toegang tot de markt voor het vervoer van goederen; (P.B. L300, 14/11/2009,p.72)  (zie nota)
  • Verordening (EG) nr.1073/2009 van het Europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr.561/2006 ; deze verordening vervangt de verordeningen (EG) nr.684/92 en (EG) nr.12/98 betreffende toegang tot de markt voor het vervoer van personen (P.B. L300, 14.11.2009,p.88)  (zie nota)


23/10/2007
 • Verordening (EG) nr.1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr.1107/70 van de Raad (P.B.L315,3.12.2007,p.1)


23/04/2009
 • Verordening (EG) nr.443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde benadering om de CO 2 -emissies van lichte voertuigen te beperken; (P.B L140, 05/06/2009,p.1)


07/03/2013
 • Verordening (EU) nr.216/2013  van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (P.B. L69, 13/03/2013,p.1)

terug naar inhoudstabel

29/04/1996
 • Richtlijn,96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers (P.B.L124, 23/05/1996,p.1)

  Gewijzigd bij:

  • Richtlijn 98/76/EG van de Raad van 1 oktober 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/26/EG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers (P.B. L277, 14/10/1998,p.17)
  • Richtlijn 2003/59/EG   van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad (P.B. L226, 10/09/2003,p.4)
  • Richtlijn 2004/66/EG  van de Raad van 26 april 2004 tot aanpassing van de Richtlijnen 1999/45/EG, 2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 77/388/EEG, 91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (P.B. L168,1/5/2004,p.35)
  • Richtlijn 2006/126/EG   van het Europees parlement en de raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (P.B. L403,30/12/2006 ,p.18)
  • Richtlijn 2011/94/EU  van de commissie van 28 november 2011tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (P.B. L314, 29/11/2011,p.31)
  • Richtlijn 2012/36/EU   van de Commissie van 19 november 2012tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (P.B.L321, 20/11/2012,p.54)


15/03/2006
 • Richtlijn 2006/22/EG (deel 1) &  2006/22/EG (deel 2)  van het Europees parlement en de raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad  (P.B. L102, 11/4/2006,p.35) en (P.B.L102, 11/4/2006,p.44) 

  Gewijzigd bij:

  • Richtlijn 2006/126/EG   van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (P.B. L403, 30/12/2006,p.18)
  • Richtlijn 2009/5/EG   van de commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (P.B. L29, 31/1/2009,p.45)

terug naar inhoudstabel

1/07/1970
 • 21978A0408(01):Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.). (B.S.12/07/1978,p.7997) en (P.B. L95, 08/04/1978,p.1)

  Deze overeenkomst werd na de eerste publicatie nog enkele keren gewijzigd maar helaas werden deze wijzigingen (nog) niet naar het Nederlands vertaald. Als gevolg hiervan kunnen wij hier enkel de Engelse en de Franse versie aanbieden. Deze bevat het zesde en meest recente amendement dat in werking trad op 20 september 2010.

  This consolidated version does not replace the only authentic text, namely the text of the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (AETR), of 1 July 1970, deposited with the Secretary-General of the United Nations. It has for unique objective to facilitate the understanding and reading of the AETR and comprises the original Agreement (E/ECE/811; E/ECE/TRANS/564), the amendments 1-4 (E/ECE/811; E/ECE/TRANS/564/Amend. 1-4) which entered into force respectively on 3 August 1983, 24 April 1992, 28 February 1995 and 27 February 2004, the fifth amendment (ECE/TRANS/SC.1/375/Add.1) which entered into force on 16 June 2006, as well as the sixth and most recent amendment ((ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1) entered into force on 20 September 2010.


1982
 • Overeenkomst betreffende internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen (ASOR) - Slotakte - Verklaringen van de partijen - Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap (P.B. L230, 05/08/1982,p.39)

  • 2013 22013D0125: Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 125/2013 van 14 juni 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (P.B. L318, 28/11/2013,p. 23/27 )


1992
 • Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of Goods and Passengers by Rail and Road -(Official Journal L 114 , 30/04/2002 P. 0091 - 0131)

  • 2002 Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren verkeer van personen, luchtvervoer en over landvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (P.B. L114, 30/04/2002,p.91)


2003
 • Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) (Official Journal of the European Communities L321, 26/11/2002,p.13)

  • 2003 Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst) (P.B.L321, 26/11/2002,p.13)
  • 2011 2012/25/EU: Besluit nr. 1/2011 van het Gemengd Comité dat krachtens de Interbus-overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen is opgericht van 11 november 2011 tot vaststelling van zijn reglement van orde en tot aanpassing van bijlage 1 bij de Overeenkomst betreffende de voorwaarden voor ondernemers van personenvervoer over de weg, bijlage 2 bij de Overeenkomst betreffende de technische normen voor autobussen en touringcars en de sociale bepalingen van artikel 8 van de overeenkomst (P.B. L008, 12/01/2012,p.38)

terug naar inhoudstabel

30/12/1946
 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars. (B.S.20/01/1947,p.574)
20/09/1947
 • Regentenbesluit betreffende houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, (B.S.05/11/1947,p.10271)

  Bijgaand reglement:

  • 20/09/1947 Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer (B.S.05/11/1947,10271)


  Gewijzigd bij:

  • 22/09/1988 Koninklijk besluit van 22 september 1988 tot wijziging van het besluit van de Regent van 20 september 1947 waarbij de algemene voorwaarden betreffende de openbare autobusdiensten, de tijdelijke autobusdiensten, de bijzondere autobusdiensten en de autocardiensten worden bepaald 01/10/1988,p.13850)
  • 21/02/1991 Koninklijk besluit van 21 februari 1991 tot wijziging van het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moet voldoen en van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar (B.S.20/03/1991, p.5692)
  • 27/03/1991 Koninklijk besluit van 27 maart 1991 betreffende de ontbinding van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen en de overdracht van haar taken, goederen, rechten en verplichtingen.(B.S.17/04/1991,p.7940)
  • 20/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (B.S., 30/08/2000,p.29412)
  • 20/06/2002  Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer. (B.S.25/07/2002,p.33132)
  • 10/12/2003  Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.22/12/2003,p.59937)
  • 14/05/2004  Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM  (B.S.20/07/2004,p.65206)(Vlaamse bevoegdheid) - Errata (B.S.25/02/2005,p.7187)
  • 21/04/2007  Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (BS 27.04.2007,p.)
  • 01/04/2009  Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer(B.S 14/04/2009,p.28826)
  • 04/09/2010  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.26/10/2010,p.64096)
  • 06/04/2010  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.09/04/2010,p.20559)
  • 13/12/2010  Wet van 13 december 2010 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (B.S.13/12/20,p.83267)


10/06/1959
 • Koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april 1958 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (B.S.26/06/1959,p.4744)

  Gewijzigd bij:

  • 02/05/1980  Koninklijk besluit van 2 mei 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.17/05/1980,p.6148)
  • 23/12/1996  Koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 april 1958 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 1 augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (B.S.31/12/1996,Ed 4,p.32607)
  • 31/05/2001  Koninklijk besluit van 31 mei 2001 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden (B.S.07/06/2001,p.18818)
  • 02/08/2002  Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.04/10/2002,p.45092)
  • 27/04/2007  Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed  (B.S.04/06/2007,Ed 1,p.30100)
  • 02/06/2010  Koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden (B.S.16/06/2010,p.37568)


26/04/1962
 • Wet betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen (B.S.04/05/1962,p.3748) - rechtzetting -28/06/1962 (B.S.30/06/1962,p.5621)

  Gewijzigd bij:

  • 09/11/1989  Koninklijk besluit nr. 468 van 9 oktober 1986 tot wijziging van sommige wetsbepalingen inzake leerlingenvervoer (B.S.25/10/1986, p14671)
  • 21/11/1989  Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen  (B.S.08/12/1989,p.20122)
  • 01/04/2004  Decreet Waalse Gewest 1er avril 2004. — Décret relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires (1) (B.S.07/05/2004,p.26333)


15/03/1968
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals tot op heden gewijzigd,

  Gewijzigd bij:

  • 16/11/1984  Koninklijk Besluit van 16 november 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen  (B.S.15/01/1985,p.267)
  • 13/09/1985  Koninklijk Besluit van 13 september 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen  (B.S.15/10/1985,p.15044)
  • 21/05/1987  Koninklijk besluit van 21 mei 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen (B.S.27/05/1987,p.8279)
  • 09/05/1988  Koninklijk besluit van 9 mei 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's en hun aanhangwagens moeten voldoen (B.S.01/07/1988,p.9617)
  • 17/01/1989  Koninklijk besluit van 17 januari 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.29/04/1989,p.7334)
  • 22/05/1989  Koninklijk besluit van 22 mei 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen(B.S.31/05/1989,p.9456)
  • 19/06/1989 ; Koninklijk besluit van 19 juni 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.21/06/1989,p.11098)
  • 09/04/1990  Koninklijk besluit van 9 april 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.28/04/1990,p.8300)
  • 14/12/1990  Koninklijk besluit van 14 december 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.21/12/1990,p.23690)
  • 21/02/1991  Koninklijk besluit van 21 februari 1991 tot wijziging van het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer et het ongeregeld vervoer, het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moet voldoen en van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar (B.S.20/03/1991,p. 5692)
  • 16/09/1991  Koninklijk besluit van 16 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.16/10/1991,p.23077)
  • 19/09/1991  Koninklijk besluit van 16 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1977 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) voor het aandrijven van auto's (B.S.16/10/1991,p.23081)
  • 23/09/1991  Koninklijk besluit van 23 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.01/10/1991,p.21476)
  • 12/12/1991  Koninklijk besluit van 12 december 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.24/12/1991,p.29476)
  • 12/12/1991  Koninklijk besluit van 12 december 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1977 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) voor het aandrijven van auto's (B.S.24/12/1991,29477)
  • 20/07/1993  Koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.16/09/1993,p.20497)
  • 17/02/1995  Koninklijk besluit van 17 februari 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.24/02/1995,p.4202)
  • 15/03/1995  Koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.30/03/1995,p.7997)
  • 10/04/1995  Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.09/06/1995,p.16523)
  • 15/12/1998  Koninklijk besluit van 15 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.24/12/1998,p.40885)
  • 21/06/2001  Koninklijk besluit van 21 juni 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's hun aanhangwagens hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.29/06/2001,p.22479)
  • 25/09/2002  Koninklijk besluit van 25 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.11/10/2002,p.45917)
  • 25/09/2002  Koninklijk besluit van 25 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1976 betreffende de voorwaarden voor de goedkeuring en de montage waaraan achteruitkijkspiegels voor auto's moeten voldoen (B.S.11/10/2002,p.45966)
  • 21/10/2002  Koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.30/10/2002,p.49545)
  • 18/12/2002  Koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.25/12/2002,p.58176)
  • 20/12/2002  Koninklijk besluit van 20 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.25/12/2002,p. 58184)
  • 09/03/2003  Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (B.S.07/04/2003,p.17424)
  • 17/03/2003  Koninklijk besluit van 17 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.03/04/2003,p.16839) - Errata (B.S.18/09/2003,p.46422)
  • 13/09/2004  Koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen (B.S.16/09/2004,p.67826)
  • 15/02/2006  Koninklijk besluit van 15 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.07/03/2006,p.13595)
  • 05/08/2006 Koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.10/08/2006,p.39259)
  • 10/11/2006  Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende de erkenning van en de controle op de diagnosecentra in de zin van artikel 23sexies, § 4, derde lid , van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.16/11/2006,p. 61656)
  • 10/11/2006  Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.16/11/2006,p.61658)
  • 26/04/2006  Koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.28/04/2006,p.22609)
  • 01/09/2006  Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.06/09/2006,p.45260)
  • 01/09/2006  Koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland (B.S.06/09/2006,p. 45286)
  • 01/09/2006  Koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.06/09/2006,p.45297)
  • 01/09/2006  Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.06/09/2006,p.45309)
  • 27/04/2007  Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.07/05/2007,p. 24309)
  • 27/01/2008  Koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (B.S.29/01/2008,p.5106)
  • 17/12/2008  Koninklijk besluit van 17 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.22/01/2009,p.3382)
  • 31/01/2009  Koninklijk besluit van 31 januari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.23/02/2009,p.15947)
  • 17/03/2009  Koninklijk besluit van 17 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.09/04/2009,p.27144)
  • 14/04/2009  Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.28/04/2009,p.33212) (1e editie)
  • 14/04/2009  Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.28/04/2009,p.33634) (4e editie)
  • 28/04/2009  Koninklijk besluit van 28 april 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.13/05/2009,p.36773)
  • 20/05/2009  Koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.28/05/2009,p.39056)
  • 20/05/2009  Koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.05/06/2009,p.40124)
  • 12/11/2009  Koninklijk besluit van 12 november 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.04/12/2009,p.75134)
  • 25/03/2010  Koninklijk besluit van 25 maart 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaran de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.12/04/2010,p.20844)
  • 07/05/2010  Koninklijk besluit van 7 mei 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.04/06/2010,p.35694) - Erratum  (B.S.13/07/2010,p.45862)
  • 18/08/2010  Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.01/09/2010,p.55992)
  • 28/09/2010  Koninklijk besluit van 28 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.12/11/2010,p.70919)
  • 28/04/2011  Koninklijk besluit van 28 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.09/05/2011,p.26906)
  • 01/06/2011  Koninklijk besluit van 1 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.15/06/2011,p.34665)
  • 13/01/2012  Ministeriële omzendbrief van 13 januari 2012 houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen (B.S.01/02/2012,p.7874)
  • 10/01/2012  Koninklijk besluit van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.20/02/2012,p.11646)
  • 06/09/2013  Koninklijk besluit van 6 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.20/09/2013,p.66876)
  • 10/07/2013  Koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen ( B.S. 21/08/2013,p.55546) - Erratum -   ( B.S. 09/12/2013,p.97461)
  • 12/07/2013  Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen  (B.S.14/08/2013,p.54386)
  • 17/06/2013  Koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.26/06/2013,p.40560)
  • 18/ 10/ 2013  Koninklijk besluit van 18 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, (B.S.25.11.2013,p.87132)


27/12/1974
 • Wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten (B.S.31/12/1974,p.15657)

  Gewijzigd bij:

  • 31/12/1983  Koninklijk besluit nr. 239 van 31 december 1983 betreffende bepaalde comités en commissies van het Ministerie van Verkeerswezen (B.S.13/01/1984,p.362)
  • 20/04/2001  Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S.21/08/2001,p.27981)
  • 13/02/2004   Decreet van 13 februari 2004 tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen  (B.S.29/03/2004,Ed.1,p.17593) -Rechtzetting- (B.S.17/05/2004,p.39067)


01/12/1975
 • Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.09/12/1975,p.15627)

  Gewijzigd bij:

  • 27/04/1976  Koninklijk besluit van 27 april 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer  (B.S.01/05/1976,p.5680)
  • 08/12/1977   Koninklijk besluit van 8 december 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer ( 14/12/1977,p.14759)
  • 23/06/1978   Koninklijk besluit van 23 juni 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.28/06/1978,p.7403)
  • 08/06/1979   Koninklijk besluit van 8 juni 1979 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer  (B.S.20/06/1979,p.7050)
  • 14/12/1979   Koninklijk besluit van 14 december 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.19/12/1979,p.14566)
  • 15/04/1980   Koninklijk besluit van 15 april 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.01/05/1980,p.5327)
  • 15/04/1980   Ministerieel besluit van 15 april 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen en de signaalgevers gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, het model van de snelheidsplant en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald (B.S.01/05/1980,p.5329)
  • 25/11/1980   Koninklijk besluit van 25 november 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.04/12/1980,p.13725)
  • 25/11/1980   Koninklijk besluit van 25 november 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.04/12/1980,p.13727)
  • 11/02/1982   Koninklijk besluit van 11 februari 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.27/02/1982,p.2222)
  • 11/05/1982   Koninklijk besluit van 11 mei 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (09/06/1982,p.6863)
  • 08/04/1983   Koninklijk besluit van 8 april 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.20/04/1983,p.4941)
  • 08/04/1983   Koninklijk besluit van 8 april 1983 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verkeersdrempels en van de technische voorschriften waaraan deze moeten voldoen (B.S.20/04/1983,p.4943)
  • 21/12/1983   Koninklijk besluit van 21 december 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.07/02/1984,p.1742)
  • 01/06/1984   Koninklijk besluit van 1 juni 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkee (B.S.28/06/1984,p.9485)
  • 18/10/1984   Koninklijk besluit van 18 oktober 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.04/12/1984,p.15398)
  • 25/03/1987   Koninklijk besluit van 25 maart 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.08/05/1987,p.6878)
  • 28/07/1987   Koninklijk besluit van 25 maart 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.21/08/1987,p.6878)
  • 17/09/1988   Koninklijk besluit van 17 september 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.25/10/1988,p.14750)
  • 22/05/1989   Koninklijk besluit van 22 mei 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer  (B.S.31/05/1989,p.9455)
  • 20/07/1990   Koninklijk besluit van 20 juli 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.25/09/1990,p.18236)
  • 28/01/1991   Koninklijk besluit van 28 januari 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.01/02/1991,p.2039)
  • 01/02/1991   Koninklijk besluit van 1 februari 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.14/03/1991,p.4924)
  • 18/03/1991   Koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.02/03/1991,p.5888)
  • 18/09/1991   Koninklijk besluit van 18 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar (B.S.23/10/1991,p.23808)
  • 18/09/1991   Koninklijk besluit van 18 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar (B.S.23/10/1991,p.23808) (1)  (2)-Erratum  (B.S.19/12/1991,p.28898)
  • 14/03/1996   Koninklijk besluit van 14 maart 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.29/03/1996,p.7268)
  • 29/05/1996   Koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.20/06/1996,p.16956)
  • 11/03/1997   Koninklijk besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.18/03/1997,p.6229)
  • 16/07/1997   Koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.31/07/1997,p.19623)
  • 23/03/1998   Koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.30/04/1998,p.19623)
  • 23/03/1998   Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.30/04/1998,p.13483)
  • 09/10/1998   Koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.28/10/1998,p.35428)
  • 15/12/1998   Koninklijk besluit van 15 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.24/12/1998,p.40885)  (2)-Erratum  (B.S.26/03/1999,p.9676)  (2)-Erratum  (B.S.09/03/1999,p.7406)
  • 07/05/1999   Koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.21/05/1999,p.18904)
  • 24/06/2000   Koninklijk besluit van 24 juni 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.28/06/2000,p.22706)
  • 17/10/2001   Koninklijk besluit van 17 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.15/11/2001,p.38965)
  • 14/05/2002   Koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.31/05/2002,p.23743)  - Erratum  (B.S.26/02/2003,p.9392)
  • 21/10/2002   Koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.05/11/2002,p.)
  • 05/09/2002   Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.25/09/2002,p.43317)
  • 30/11/2003   Koninklijk besluit van 30 november 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.15/12/2003,p.50059)
  • 18/12/2002   Koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer B.S.25/12/2002,p.58176) (1)
  • 18/12/2002   Koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is (B.S.25/12/2002,p.58181) (2)
  • 18/12/2002   Koninklijk besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten (B.S.25/12/2002,p.58183) (3)
  • 17/03/2003   Koninklijk besluit van 17 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.03/04/2003,p.16839)  - Erratum  (B.S.18/09/2003,p.46422)
  • 04/04/2003   Koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.08/05/2003,p.)  - Errata  (B.S.12/01/2004,p.1398)
  • 26/04/2004   Koninklijk besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.30/04/2004,p.35912)
  • 22/03/2004   Koninklijk besluit van 22 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.11/05/2004,p.37678)
  • 09/05/2006   Koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.18/05/2006,p.25394)  - rechtzetting  (B.S.27/06/2006,p.32396)  - 2de bekendmaking (B.S.03/07/2006,p.33328)
  • 20/06/2006   Koninklijk besluit van 20 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.28/06/2006,p.32659)
  • 10/07/2006   Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B (B.S.14/07/2006,p.35336)
  • 22/08/2006   Koninklijk besluit van 22 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.25/08/2006,p.42352)
  • 01/09/2006   Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.06/09/2006,p.45260)
  • 21/12/2006   Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.12/01/2007,p.1377)
  • 28/12/2006   Koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de motorfiets (B.S.10/01/2007,p.737)
  • 07/01/2007   Koninklijk besluit van 7 januari 2007 betreffende de retro-reflecterende veiligheidsvest (B.S.11/01/2007,p.1015)
  • 09/01/2007   Koninklijk besluit van 9 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.24/01/2007,p.3093)
  • 29/01/2007   Koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.09/02/2007,p.6512)
  • 13/02/2007   Koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de voortbewegingstoestellen (B.S.23/02/2007,p.8830)
  • 26/04/2007   Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.04/05/2007,p.23777)
  • 27/04/2007   Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.07/05/2007,p.24309)  - Erratum  (B.S.27/06/2007,p.35092)
  • 27/04/2007   Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S.09/05/2007,p.24309)  - Erratum  (B.S.26/07/2007,p.35092)
  • 04/05/2007   Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.10/05/2007,p.25223)
  • 08/06/2007   Koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.27/06/2007,p.35092)
  • 27/01/2008   Koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (B.S.29/01/2008,p.5106)
  • 28/11/2008   Koninklijk besluit van 28 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs  (B.S.09/12/2008,p.65276)
  • 16/07/2009   Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninkljik besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.29/07/2009,p.51234)
  • 10/09/2009   Koninklijk besluit van 10 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.12/10/2009,p.67401)
  • 02/06/2010   Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (B.S.14/06/2010,p.37083)
  • 28/04/2011   Koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (B.S.04/05/2011,p.26316)
  • 11/06/2011   Koninklijk besluit van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders (B.S.20/06/2011,p.36198)
  • 19/07/2011   Koninklijk besluit van 19 juli 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.24/08/2011,p.54422)
  • Wet 28/12/2011   Wet van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden (B.S.03/02/2012,p.8221)
  • Wet 10/01/2012   Wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement (B.S.03/02/2012,p.8222)
  • 26/05/2012   Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.22/06/2012,p.35051)
  • RvS nr. 219.699   Arrest van de Raad van State nr. 219699 van 11 juni 2012"Vernietigd wordt artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders." (Vertaling) (B.S.30/07/2012,p.45299)
  • Wet 15/08/2012   Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (B.S.25/09/2012,p.58888)
  • 04/12/2012   Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende het signaleren van de fietsstraat (B.S.17/12/2012,p.80130)
  • 08/01/2013   Koninklijk besluit van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A (B.S.15/01/2013,p.1351)  - Erratum  (B.S.,p.6032)  - Erratum (B.S.07/02/2013,p.2658) 37091
  • 03/05/2013   Decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport (B.S.13/06/2013,p.37091)
  • 05/06/2013   Koninklijk besluit van 5 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.28/06/2013,p.41075)
  • Wet 10/07/2013   Wet van 10 juli 2013 tot invoeging van het aanwijzingsbord « doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers » (B.S.08/08/2013,p.49532)  -Erratum  (B.S.28/08/2013,p.56687)
  • 15/11/2013   Koninklijk besluit van 15 november 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs (B.S.27/11/2013,p.92169)


18/02/1986
 • Koninklijk besluit houdende uitvoering van Verordening (E.E.G.) nr. 56/83 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1982 inzake de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst betreffende internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen (A.S.O.R.). (B.S, 19/04/1986, p.5414)
25/03/1986
 • Koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen (B.S.27/03/1986,p.7641)

  Gewijzigd bij:

  • 21/02/1991  Koninklijk besluit van 21 februari 1991tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen (B.S.20/03/1991,p.5694)
  • 20/01/1992  Koninklijk besluit van 20 januari 1992tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1986 tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen (B.S.31/01/1992p.2026)
  • 20/07/2000  Koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten B.S.30/08/2000,p.27783)
  • 10/12/2003  Koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.22/12/2003,p.59937)
  • 21/04/2007  Koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.27/04/2007,p.22796)
  • 04/10/2010  Koninklijk besluit van 4 oktober 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.26/10/2010,p.64096)
  • 06/04/2010  Koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.09/04/2010,p.20559)


23/03/1998
 • koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs   (B.S.30/04/1998,p.13483),

  Gewijzigd bij:

  • 07/05/1999  Koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.21/05/1999,p.17806)
  • 20/07/2000  Koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken (B.S.30/08/2000,p.29698)  -Erratum   (B.S.08/03/2001,p.7374)
  • 14/12/2001  Koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering inzake de materies die onder het departement van Verkeer en Infrastructuur ressorteren, van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (B.S.23/02/2002,p.29460)
  • 05/09/2002  Koninklijk besluit van 14 december 2001 houdende bijkomende bepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (B.S.25/09/2002,p.7075)
  • 29/09/2003  Koninklijk besluit van 5 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.01/10/2003,p.43317)
  • 22/03/2004  Koninklijk besluit van 29 september 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs inzake de geldigheidsduur van de rijbewijzen geldig voor de categorieën C, CE, D en DE (B.S.11/05/2004,p.48227)
  • 15/07/2004  Koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.30/07/2004,p.58383)
  • 17/03/2005  Koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.29/04/2005,p.20008)
  • 20/07/2005  Koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.07/09/2005,p.39039)
  • 08/03/2006  Koninklijk besluit van 8 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.16/03/2006,p.15574)
  • 24/04/2006  Koninklijk besluit van 24 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.28/04/2006,p.22306)
  • 10/07/2006  Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B (B.S.14/07/2006,p.35336)
  • 01/09/2006  Koninklijk besluit van 1 september 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.06/09/2006,p.45260)
  • 28/12/2006  Koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de motorfiets (B.S.10/01/2007,p.737)
  • 13/02/2007  Koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de voortbewegingstoestellen (B.S.23/02/2007,p.8830)
  • 04/05/2007  NIEUW OPSCHRIFT [Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E] Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.10/05/2007,p.25713)
  • 24/08/2007  Koninklijk besluit van 24 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.31/08/2007,p.45427)  -Erratum (B.S.09/10/2007,p.52643)
  • 27/01/2008  Koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (B.S.29/01/2008,p.5106)
  • 30/08/2008  Koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.09/09/2008,p.46903)
  • 31/10/2008  Koninklijk besluit van 31 oktober 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.10/11/2008,p.58889)
  • 23/12/2008  Koninklijk besluit van 23 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.30/12/2008,p.68790)
  • 28/11/2008   Koninklijk besluit van 28 november 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.09/12/2008,p.65276)
  • 16/07/2009   Koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninkljik besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.29/07/2009,p.51234)
  • 20/10/2009  Koninklijk besluit van 20 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.29/10/2009,p.70345)
  • 23/06/2010  Koninklijk besluit van 23 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.01/07/2010,p.43842)  -Erratum   (B.S.20/12/2010,p.78093)  -Erratum   (B.S.19/01/2011,p.)
  • 10/09/2009   Koninklijk besluit van 10 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S.12/10/2009,p.67401)
  • 10/09/2010  Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.15/09/2010,p.57982)
  • 26/11/2010  Koninklijk besluit van 26 november 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.09/12/2010,p.76304)
  • 26/11/2010  Koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma (B.S.09/12/2010,p.76280)  -Erratum   (B.S.11/02/2011,p.10701)
  • 26/11/2010  Koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de technische specificaties van de alcoholsloten bedoeld in artikel 61sexies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (B.S.09/12/2010,p.76293)
  • 02/03/2011  Koninklijk besluit van 2 maart 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.08/03/2011,p.15333)
  • 28/04/2011   Koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (B.S.04/05/2011,p.26316)
  • 11/06/2011   Koninklijk besluit van 11 juni 2011 ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders (B.S.20/06/2011,p.36198)
  • 18/11/2011  Koninklijk besluit van 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank van de rijbewijzen (B.S.08/12/2011,p.72110)
  • 26/05/2012  Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.08/06/2012,p.32155)
  • 03/07/2012  Koninklijk besluit van 3 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel (B.S.11/07/2012,p.38266)
  • 20/09/2012  Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.15/01/2013,p.1341)
  • 08/01/2013  Koninklijk besluit van 8 januari 2013 tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het rijbewijs AM, A1, A2 en A S (B.S.15/01/2013,p.1351)  — Errata  (B.S.07/02/2013,p.6032)  —Erratum (B.S.22/01/2013,p.2658)
  • 10/01/2013  Koninklijk besluit van 10 januari 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E (B.S.18/01/2013,p.2067)
  • 03/04/2013  Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het voorlopig rijbewijs (B.S.19/04/2013,p.24131)
  • 15/11/2013  Koninklijk besluit van 15 november 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.22/11/2013,p.86923)
  • 15/11/2013   Koninklijk besluit van 15 november 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het rijbewijs (B.S.27/11/2013,p.92169)
  • 01/12/2013   Koninklijk besluit van 1 december 2013 houdende regeling van het Bestuur voor medische expertise (B.S.13/12/2013,p.98647)
  • 04/12/2013   Koninklijk besluit van 4 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.13/12/2013,p.98607)


28/09/2010 (ed. 2)
 • Koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters (B.S.15/10/2010,p.61820)

  Gewijzigd bij:

  • 12/05/2011  Koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters (B.S.20/05/2011,p.28916)

terug naar inhoudstabel

22/08/1959
 • Ministerieel besluit van 22 augustus 1959 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.31/08/1959,p.6239)

  gewijzigd bij:

  • 20/01/1961  Ministerieel besluit van 20 januari 1961 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 augustus 1959, ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 juni 1959, betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.28/04/1961,p.3717 )
  • 16/01/1963  Ministerieel besluit van 16 januari 1963 waarbij een einde wordt gemaakt aan het overgangstijdperk bepaald door de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 dat onder meer betrekking heeft op de bloedproef voor het bepalen van het alcoholgehalte, zoals ze zijn gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 februari 1960 (B.S.26/01/1963,p.842)
  • 02/04/1979  Ministerieel besluit van 2 april 1979 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 augustus 1959, ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 juni 1959, betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.06/04/1979,p.4116)
  • 27/12/1996  Ministerieel besluit van 27 december 1996 tot uitvoering van artikel 3 van de koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.31/12/1996, Ed 4,p.32618)
  • 10/01/2003  Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1996 ter uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte (B.S.21/01/2003,Ed1,p.1956)
01/12/1975
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.09/12/1975,p.15713)

  gewijzigd bij:

  • 25/03/1987  Ministerieel besluit van 25 maart 1987 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 waarbij het model van de parkeerschijf, de karakteristieken van de schijf die door de militairen, de signaalgevers en de wegkapiteins gebruikt wordt om het verkeer stil te leggen, de minimum afmetingen van de signalisatie van de voertuigen die de groepen wielertoeristen begeleiden, het model van de snelheidsplaat en het model van de aanduidingen betreffende de tarra en het nuttig laadvermogen worden bepaald (B.S.08/05/1987,p.6880)
  • 26/11/1997  Ministerieel besluit van 26 november 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.05/12/1997,p.32524)
  • 09/10/1998  Ministerieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen (B.S.28/10/1998,p.35447)
  • 07/05/1999  Ministerieel besluit van 7 mei 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.21/05/1999,p.17807)
  • 07/05/1999  Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S.21/05/1999,p.17808)
  • 14/05/2002  Ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (B.S.31/05/2002,p.23748 )
  • 27/11/2003  Ministerieel besluit van 27 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.15/12/2003,p.59136)
  • 26/04/2004  Ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.30/04/2004,p.35921)


11/09/1976
 • Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens (B.S.14/10/1976,p.13206)

  gewijzigd bij:

  • 08/12/1977  Ministerieel besluit van 8 december 1977 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.14/12/1977,p.14759)
  • 23/06/1978  Ministerieel besluit van 23 juni 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.28/06/1978,p.7410)
  • 14/12/1979  Ministerieel besluit van 14 december 1979 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.19/12/1979,p.14567)
  • 25/11/1980  Ministerieel besluit van 25 november 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.05/12/1980,p.13774)
  • 11/04/1983  Ministerieel besluit van 11 april 1983 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.20/04/1983,p.4945)
  • 01/06/1984  Ministerieel besluit van 1 juni 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.28/06/1984,p.9486)
  • 17/09/1988  Ministerieel besluit van 17 september 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.25/10/1988,p.14752)
  • 20/07/1990  Ministerieel besluit van 20 juli 1990 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.25/09/1990,p.18247)
  • 01/02/1991  Ministerieel besluit van 1 februari 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.14/03/1991,p.4937)
  • 11/03/1991  Ministerieel besluit van 11 maart 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.15/03/1991,p.5180)
  • 19/12/1991  Ministerieel besluit van 19 december 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.31/12/1991,p. 29958)
  • 11/03/1997  Ministerieel besluit van 11 maart 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.18/03/1997,p.6232)
  • 16/07/1997  Ministerieel besluit van 16 juli 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.31/07/1997,p.19628)
  • 09/10/1998  Ministerieel besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen (B.S.28/10/1998,p.35447)
  • 17/10/2001  Ministerieel besluit van 17 oktober 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.15/11/2001,p.38968)
  • 14/05/2002  Ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.31/05/2002Ed 1,p. 23746)
  • 18/12/2002  Ministerieel besluit van 18 december 2002 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.25/12/2002,p.58186)
  • 28/11/2003  Ministerieel besluit van 27 november 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.15/12/2003,Ed 1,p.59136)
  • 26/04/2004  Ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.30/04/2004Ed 2,p.35921)
  • 26/04/2006  Ministerieel besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoowaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.18/05/2006,p. 25397)  — Erratum (B.S.03/07/2006,p.33328)  —Tweede bekendmaking (B.S.27/06/2006,p.32398)
  • 19/06/2006  Ministerieel besluit van 19 juni 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.28/06/2006,p.32662)
  • 26/04/2007  Ministerieel besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.07/05/2007,p.24312)
  • 10/09/2009  Ministerieel besluit van 10 september 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.12/09/2009,p.67404)
  • 11/06/2011  Ministerieel besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.20/06/2011,p.36202)
  • 26/05/2012  Ministerieel besluit van 26 mei 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (B.S.22/06/2012,p.35053)


27/03/1998
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.30/04/1998,p.13614)

  Gewijzigd bij :

  • 2703/1998  NIEUW OPSCHRIFT[Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs] Ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.30/04/1998,Ed 1,p.13614)
  • 26/11/2001  Ministerieel besluit van 26 november 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.19/01/2002,p.1765)
  • 30/03/2005  NIEUW OPSCHRIFT[Ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen] Ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.29/04/2005,Ed 3,p.20201)
  • 20/07/2006  Ministerieel besluit van 20 juli 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.04/08/2006,p.38309)
  • 15/09/2006  Ministerieel besluit van 15 september 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.22/09/2006,Ed 2,p.49741)
  • 05/09/2008  Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategoriën CI, CI+E, DI, DI+E (B.S.09/09/2008,p.46905)
  • 29/10/2008  Ministerieel besluit van 29 oktober 2008 tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.05/11/2008,p.58246)
  • 30/11/2008  Ministerieel besluit van 30 november 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies (B.S.09/12/2008,p.65279)
  • 30/03/2009  Ministerieel besluit van 30 maart 2009 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E,D,D+E en de subcategorieën C1,C1+E,D1,D1+E (B.S.01/04/2009,p.25279)
  • 16/07/2009  Ministerieel besluit van 16 juli 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2008 tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en parktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.29/07/2009,p.51236)
  • 15/04/2010  Ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,D1+E (B.S.04/05/2010,p.24980)
  • 15/04/2010  Ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.04/05/2010,p.24976)
  • 31/08/2010  Ministerieel besluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van
  • 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.15/09/2010,p.57988)
  • 31/08/2010  Ministerieel besluit van 31 augustus 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.10/09/2010,p.57480)
  • 24/10/2012  Ministerieel besluit van 24 oktober 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.15/01/2013,p.1373)
  • 26/11/2010  Ministerieel besluit van 26 november 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S.09/12/2010,p.76306)
  • 23/12/2010  Ministerieel besluit van 23 december 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijsbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies (B.S.06/01/2011,p.337)
  • 10/01/2013  Ministerieel besluit van 10 januari 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (B.S.18/01/2013,p.2072)
  • 15/04/2013  Ministerieel besluit van 15 april 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, bepaalde retributies (B.S.25/04/2013,p.25061)
  • 24/04/2013  Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot wijziging van bepaalde modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.29/04/2013,p.25522)


23/07/2001
 • Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.08/08/2001,p.27048)

  gewijzigd bij:

  • 20/12/1971  Ministerieel besluit van 20 december 1971 waarbij de kalender wordt vastgesteld voor de inschrijving als motorrijwielen van tweewielige voertuigen uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3, die, wegens bouw en motorvermogen alleen, op horizontale weg, de snelheid van 40 km per uur kunnen overschrijden, en die in 't verkeer gebracht werden vóór 1 juli 1971 (B.S.28/12/1971,p.15305)
  • 19/01/1972  Ministerieel besluit van 19 januari 1972 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 1971 waarbij de kalender wordt vastgesteld voor de inschrijving als motorrijwielen van de tweewielige voertuigen uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 die, wegens bouw en motorvermogen alleen, op horizontale weg, de snelheid van 40 km per uur kunnen overschrijden, en die in het verkeer gebracht werden vóór 1 juli 1971 (B.S.29/01/1972,p.1158)
  • 19/05/1972  Ministerieel besluit van 19 mei 1972 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 1971 waarbij de kalender wordt vastgesteld voor de inschrijving als motorrijwielen van de tweewielige voertuigen uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50cm3 die, wegens bouw en motorvermogen alleen, op horizontale weg, de snelheid van 40 km per uur kunnen overschrijden, en die in het verkeer gebracht werden vóór 1 juli 1971 (B.S.27/05/1972,p.6227)
  • 18/12/1972  Ministerieel besluit van 18 december 1972 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 1971, waarbij de kalender wordt vastgesteld voor de inschrijving als motorrijwielen van de tweewielige voertuigen uitgerust met een motor met een cylinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 die, wegens bouw en motorvermogen alleen, op horizontale weg, de snelheid van 40 km per uur kunnen overschrijden, en die in het verkeer gebracht werden vóór 1 juli 1971 (B.S.23/12/1972,p.14393)
  • 23/07/2001  Ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.08/08/2001,p.27048)
  • 28/12/2004  Ministerieel besluit van 28 december 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.28/02/2005,p.7918)
  • 19/12/2005  Ministerieel besluit van 19 december 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.29/12/2005,p.56847)
  • 19/12/2007  Ministerieel besluit van 19 december 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.31/12/2007,p.65915)
  • 08/11/2010  Ministerieel besluit van 8 november 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.12/11/2010,p.70933)
  • 07/05/2013  Ministerieel besluit van 7 mei 2013 betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.22/05/2013,p.28930)
  • 30/08/2013  Ministerieel besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S.30/08/2013,p.60271)


05/08/2005
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten (B.S.08/08/2005,p.34433)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.24/02/2006, Ed. 3,p.10057)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie bedoeld in artikel 34, § 2, lid 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S.01/03/2006(Ed.1),p.12319)
8/03/2006
 • Ministerieel besluit betreffende de kostprijs van de pyschologische en medische herstelonderzoeken na verval van het recht tot sturen (B.S.16/03/2006,p.15582)
22/08/2006
 • Ministerieel besluit waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald (B.S.25/08/2006,p.42356)


21/04/2007
 • Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.27/04/2007,p.22816)

  gewijzigd bij:

  • 04/10/1982  Ministerieel besluit van 4 oktober 1982 houdende de lijst met de onderwerpen van de cursussen en de examens ter uitreiking van de getuigschriften van vakbekwaamheid voor het personenvervoer (B.S.18/02/1983,p.2338)
  • 07/04/2010  Ministerieel besluit van 7 april 2010 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2007 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.09/04/2010,p.20562)


12/10/2007
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland. (B.S.17/10/2007,p.53649)

terug naar inhoudstabel

De gecoördineerde versies van de gewijzigde decreten, wetten en besluiten zijn terug te vinden op www.codex.vlaanderen.be en www.just.fgov.be onder de rubriek 'Rechtsbronnen, geconsolideerde wetgeving'.