Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2012


WETTELIJK KADER

Het deel wettelijke kader bevat een opsomming van de decreten, de besluiten van de Vlaamse regering, de ministeriële besluiten en de terzake geldende Europese regelgeving die betrekking hebben op het personenvervoer over de weg, en die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft van kracht zijn. Alle wijzigingen, die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft, zijn aangebracht, zijn opgenomen in deze rubriek. De datum tussen haakjes achter iedere vermelding is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Bij aanklikken van deze onderlijnde datum komt u op de volledige wettekst.

terug naar inhoudstabel

31/07/1990
 • Decreet betreffende het publiekrechterlijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De lijn, (BS.27/10/1990), gewijzigd bij de decreten van 18/12/1992, 20/12/1996, 18/05/1999, 17/07/2000, 08/12/2000, 22/12/2000, 06/07/2001, 02/04/2004, 27/04/2007 en 29/12/2008.
17/07/2000
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de evaluatie van de leidend ambtenaren betreft (BS. 11/08/2000,p.27571)
20 /04/2001.
 • Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (1) (BS.21/08/2001,p.27981)
20/04/2001 20/04/2001
 • Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (1) (BS.21/08/2001(Ed.1),p.27981) gewijzigd bij decreet van 8 /05/2009.
13 /02/2004.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (1) (BS. 29/03/2004,p.17593)
13/02/2004.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (1) (BS. 30/03/2004,p.17769)
13/02/2004.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. – Erratum (BS. 17/05/2004,p.39067)
13/02/2004
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS. 29/03/2004,p 17593)
13/02/2004
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS. 30/03/2004,p.17769)
2/04/2004
 • Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaams Vervoermaatschappij  (BS.4/06/2004,p. 42709)
7/07/2006 27/04/2007
 • Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 op het vlak van het toezicht van de Vlaamse Regering op de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen(1) (BS.29/06/2007,p.35959)
16/05/2008
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens  ( BS. 10/06/2008,p.29107)gewijzigd decreet van 9/07/2010
20/03/2009 24/04/2009
 • Decreet houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (*) (BS. 4/06/2009,p.39952) gewijzigd bij decreet 8 /07/2011
8 /05/2009.
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (1) (BS. 6/07/2009, p.27981)
8/05/2009
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (BS. 6/07/2009,p.45983)
9/07/2010 8 /07/ 2011. 10/02/2012
 • Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants ( BS.20/03/2012,p.16330)

terug naar inhoudstabel

23/06/1998
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende samenstelling van de raden van advies van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.19/11/1998,p.37369)
8/09/2000
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de modaliteiten van de aanwerving, de herbenoeming, de beëindiging, de voortijdige beëindiging en de evaluatie van het mandaat van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (BS.18/10/2000,p.35066)
19/07/2002
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (BS.31/08/2002,p.38675) - erratum (BS. 26/09/2002,p.38675), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 10 juli 2008.
29/11/2002 13/12/2002 18/07/2003 12/09/2003
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (BS.01/12/2003,p57364)
30/04/2004
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij- De Lijn  (B.S. 11/06/2004,p.44070)
14/05/2004 28/05/2004
 • Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (BS.12/07/2004,p.54823)
10/03/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.04/04/2006,p.18726)
29/09/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS.1/3/2007,p.9660)
24/11/2006 24/11/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS.01/03/2007,p.9668)
26/01/2007
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS.1/03/2007,p.9686)
27/06/2008
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (BS.25/08/2008,p.44337)
23/01/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens (B.S.26/03/2009,p.24227)
24/04/ 2009.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM (BS.28/05/2009(Ed. 1),p.39086)
30/04/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder BS.13/07/2009,p.48086)gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2009
24/07/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie en de doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (BS.9/02/2010,p.7916)
25/09/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vijfjaarlijks mobiliteitsrapport en de jaarlijkse verslagen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (BS.12/10/2009,p.68554)
18/12/ 2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 79, 80 en 83 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (BS. 31/12/ 2009,p.82750)
18/06/2010
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (BS.30/06/2010 (ed 2),p.43493)
16/12/2011
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn  (BS.5/01/2012,p.353)
23/12/2010
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (BS.4/02/2011,p.9359)

terug naar inhoudstabel

5/09/1997
 • Ministerieel besluit houdende toekenning van gratis openbaar vervoer aan de stadswachten op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest (BS.30/09/1997,p.25746)
18/01/1999
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.11/02/1999(Ed. 1),p.4006)
14/02/2000
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.22/03/2000(Ed. 1),p.9008)
20/02/2001
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.19/04/2001(Ed. 1),p.12769) gewijzigd bij ministerieel besluit van 18 december2001 (BS.01/03/2002(Ed. 2),p.8134)
21/12/2001 26/06/2002
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.19/11/2002(Ed. 1),p.51587)
5/12/2002
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer  (BS.21/12/2002(ed.2),p.57839) gewijzigd bij ministerieël besluit van 7 september 2005 (BS.27/09/2005 (ed.1),p.41625 )
13/02/2003
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.03/03/2003,p. 10401)gewijzigd bij ministerieël besluit van 20 oktober 2003  (BS.5/02/2004,p.7037) en ministerieël besluit van 30 januari2004 (BS.27/02/2004,p.11275)
21/11/2003
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 1 januari 2004 de klachtenbehandeling ingaat BS.17/12/2003,p.59465)
30/01/2004
 • Ministerieel Besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (BS.27/02/2004,p.11275)
9/06/2004
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gemeenten waar op 1 juni 2004 de klachtenbehandeling Basismobiliteit ingaat (BS.30/06/2004,p.53186)
7/09/2005
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij -De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (BS.27/09/2005 (ed.1),p.41625 )
22/02/2007 14/02/2008
 • Ministerieel Besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.26/02/2008,p.3534)
23/12/2009
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tariefaanpassingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.22/02/2010,p.12547)
11/03/2010
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Algemene Reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.23/03/2010(Ed. 1),p.18397)
01/12/2010 21/01/2011
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Algemene Reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.7-03-2001 (Ed.1),p.15343)
25/11/2011 24/02/2012
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.5/04/2012(ed1),p.21392)
19/07/2012
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij (BS.10/08/2012(ed1),p.46706)

terug naar inhoudstabel

1/07/1970
 • Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.). (BS. 12/07/1978)
20/12/1985
 • Verordening EEG nr.3821/85 van de Raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer
2/10/ 1998
 • Verordening (EG) nr.2121/98 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen
15/03/ 2006
 • Verordening (EG) nr.561/2006 van het Europees parlement en de raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad
21/10/ 2009
 • Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad voor de EER relevante tekst
21/10/ 2009
 • Verordening (EG) nr.1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg
21/10/2009
 • Verordening (EG) nr.1073/2009 van het Europees parlement en de raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 [P.B. 14.11.2009]
29/04/1996
 • Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers
01/10/1998
 • Richtlijn 98/76/EG van de Raad van 1 oktober 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/26/EG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers
15/07/2003
 • Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad
15/03/2006
 • Richtlijn 2006/22/EG van het Europees parlement en de raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)
30/12/2006
 • Richtlijn 2006/126/EG van het Europees parlement en de raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs(Voor de EER relevante tekst)
31/01/2009
 • Richtlijn 2009/5/EG van de commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer(Voor de EER relevante tekst)
29/11/2011
 • Richtlijn 2011/94/EU van de commissie van 28 november 2011tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs
20/11/2012
 • Richtlijn 2012/36/EU van de Commissie van 19 november 2012tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs(Voor de EER relevante tekst)

terug naar inhoudstabel

1970
 • Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (A.E.T.R.). Franse versie of Engelse versie.
1982 1992
 • Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten
2002
 • Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren verkeer van personen, luchtvervoer en over landvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten
2003 2003
 • Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst)

terug naar inhoudstabel

30/12/1946
 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.(BS.20/01/1947)
20/09/1947
 • Regentenbesluit betreffende houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22/09/1988 en 20/07/2000. (Vlaamse bevoegdheid)
20/09/1947
 • Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. (Vlaamse bevoegdheid)
26/04/1962
 • Wet betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen
15/03/1968
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals tot op heden gewijziggewijzigd bij koninklijk besluit van 16-11-1984 (BS. 15-01-1985), koninklijk besluit van 13-09-1985 (BS. 15-10-1985), koninklijk besluit van 21-05-1987 (BS. 27-05-1987), koninklijk besluit van 09-05-1988 (BS. 01-07-1988), koninklijk besluit van 17-01-1989 (BS. 29-04-1989), koninklijk besluit van 22-05-1989 (BS. 31-05-1989), koninklijk besluit van 19-06-1989 (BS. 21-06-1989), koninklijk besluit van 09-04-1990 (BS. 28-04-1990), koninklijk besluit van 14-12-1990 (BS. 21-12-1990), koninklijk besluit van 21-02-1991 (BS. 20-03-1991), koninklijk besluit van 16-09-1991 (BS. 16-10-1991), koninklijk besluit van 23-09-1991 (BS. 01-10-1991), koninklijk besluit van 12-12-1991 (BS. 24-12-1991), koninklijk besluit van 20-07-1993 (BS. 16-09-1993), koninklijk besluit van 17-02-1995 (BS. 24-02-1995), koninklijk besluit van 15-03-1995 (BS. 30-03-1995), koninklijk besluit van 10-04-1995 (BS. 09-06-1995), koninklijk besluit van 15-12-1998 (BS. 24-12-1998), koninklijk besluit van 21-06-2001 (BS. 29-06-2001), koninklijk besluit van 25-09-2002 (BS. 11-10-2002), koninklijk besluit van 21-10-2002 (BS. 30-10-2002), koninklijk besluit van 18-12-2002 (BS. 25-12-2002), koninklijk besluit van 20-12-2002 (BS. 25-12-2002), koninklijk besluit van 09-03-2003 (BS. 07-04-2003), koninklijk besluit van 17-03-2003 (BS. 03-04-2003)- Errata (BS. 18-09-2003), koninklijk besluit van 13-09-2004 (BS. 16-09-2004), koninklijk besluit van 15-02-2006 (BS. 07-03-2006), koninklijk besluit van 05-08-2006 (BS. 10-08-2006), koninklijk besluit van 10-11-2006 (BS. 16-11-2006), koninklijk besluit van 26-04-2006 (BS. 28-04-2006), koninklijk besluit van 01-09-2006 (BS. 06-09-2006), koninklijk besluit van 27-04-2007 (BS. 07-05-2007), koninklijk besluit van 27-01-2008 (BS. 29-01-2008), koninklijk besluit van 17-12-2008 (BS. 22-01-2009), koninklijk besluit van 31-01-2009 (BS. 23-02-2009), koninklijk besluit van 17-03-2009 (BS. 09-04-2009), koninklijk besluit van 14-04-2009 (BS. 28-04-2009) (1e editie), koninklijk besluit van 14-04-2009 (BS. 28-04-2009) (4e editie), koninklijk besluit van 28-04-2009 (BS. 13-05-2009), koninklijk besluit van 20-05-2009 (BS. 28-05-2009), koninklijk besluit van 20-05-2009 (BS. 05-06-2009), koninklijk besluit van 12-11-2009 (BS. 04-12-2009), koninklijk besluit van 25-03-2010 (BS. 12-04-2010), koninklijk besluit van 07-05-2010 (BS. 04-06-2010) - Erratum (BS. 13-10-2010), koninklijk besluit van 18-08-2010 (BS. 01-09-2010), koninklijk besluit van 28-09-2010 (BS. 12-11-2010), koninklijk besluit van 28-04-2011 (BS. 09-05-2011), koninklijk besluit van 01-06-2011 (BS. 15-06-2011)M.O. 13-01-2012 (BS. 01-02-2012)en koninklijk besluit van 10-01-2012 (BS. 20-02-2012)
1/12/1975
 • Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg(BS.09/12/1975) gewijzigd bkoninklijk besluit van 15/12/1998 (BS. 24/12/1998),koninklijk besluit van 07/05/1999 (BS. 21/05/1999),koninklijk besluit van 24/06/2000 (BS. 28/06/2000),koninklijk besluit van 17/10/2001 (BS. 15/11/2001),koninklijk besluit van 14/05/2002 (BS. 31/05/2002),koninklijk besluit van 05/09/2002 (BS. 25/09/2002) ,koninklijk besluit van 21/10/2002 (BS. 05/11/2002),koninklijk besluit van 18/12/2002 (BS. 25/12/2002) (2),koninklijk besluit van 18/12/2002 (BS. 25/12/2002) (1),koninklijk besluit van 30/11/2003 (BS. 15/12/2003)- Erratum (BS. 26/02/2003),koninklijk besluit van 04/04/2003 (BS. 08/05/2003)- Errata (BS. 12/01/2004),koninklijk besluit van 26/04/2004 (BS. 30/04/2004),koninklijk besluit van 22/03/2004 (BS. 11/05/2004),koninklijk besluit van 09/05/2006 (BS. 18/05/2006),koninklijk besluit van 20/06/2006 (BS. 28/06/2006),koninklijk besluit van 22/08/2006 (BS. 25/08/2006),koninklijk besluit van 01/09/2006 (BS. 06/09/2006),koninklijk besluit van 28/12/2006 (BS. 10/01/2007),koninklijk besluit van 07/01/2007 (BS. 11/01/2007),koninklijk besluit van 21/12/2006 (BS. 12/01/2007),koninklijk besluit van 09/01/2007 (BS. 24/01/2007),koninklijk besluit van 29/01/2007 (BS. 09/02/2007),koninklijk besluit van 13/02/2007 (BS. 23/02/2007),koninklijk besluit van 26/04/2007 (BS. 04/05/2007),koninklijk besluit van 27/04/2007 - (BS. 07/05/2007)- Erratum (BS. 27/06/2007),koninklijk besluit van 27/04/2007 (BS. 09/05/2007),koninklijk besluit van 04/05/2007 (BS. 10/05/2007),koninklijk besluit van 08/06/2007 (BS. 27/06/2007),koninklijk besluit van 27/01/2008 (BS. 29/01/2008),koninklijk besluit van 28/11/2008 (BS. 09/12/2008),koninklijk besluit van 16/07/2009 (BS. 29/07/2009),koninklijk besluit van 10/09/2009 (BS. 12/10/2009),koninklijk besluit van 02/06/2010 (BS. 21/06/2010),koninklijk besluit van 11/06/2011 (BS. 20/06/2011),koninklijk besluit van 19/07/2011 (BS. 24/08/2011),Wet van 28/12/2011 (BS. 03/02/2012),Wet van 10/01/2012 (BS. 03/02/2012),koninklijk besluit van 26/05 /2012 (BS. 22/06 /2012),RvS nr. 219.699 (BS. 30/07 /2012),Wet 15/08 /2012 (BS. 25/09 /2012)en koninklijk besluit van 04/12/2012 (BS. 17/12/2012)
25/03/1986
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de afgifte van machtigingen tot het exploiteren van ongeregeld bezoldigd vervoer van personen gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 (BS. 30/08/2000) ,koninklijk besluit van 20 januari 1992 (BS. 31/01/1992) ,koninklijk besluit van 21 februari 1991 (BS. 20/03/1991) en koninklijk besluit van 10 december 2003 (BS. 22/12/2003)
15/09/1976
 • koninklijk besluit houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-09-1976 en tekstbijwerking tot 29-12-2009) Zie wijziging(en) (BS 18-09-1976,p.11732)gewijzigd bij de de koninklijke besluiten van 12/06/1984, 12/07/1984, 20/09/1985, 16/10/1986, 21/02/1991, 18/09/1991 en 17/05/2002.(Vlaamse bevoegdheid)
23/03/1998
 • koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs (BS. 30.04.1998), zoals tot op heden gewijzigd bij koninkijk besluit van 07/05/1999 (BS. 21/05/1999), koninklijk besluit van 20/07/2000 (BS.30/08/2000), koninklijk besluit van 14/12/2001 (BS.23/02/2002), koninklijk besluit van 05/09/2002 (BS.25/09/2002), koninklijk besluit van 29/09/2003 (BS.01/10/2003), koninklijk besluit van 22/03/2004 (BS.11/05/2004), koninklijk besluit van 15/07/2004 (BS.30/07/2004), koninklijk besluit van 17/03/2005 (BS.29/04/2005), koninklijk besluit van 20/07/2005 (BS.07/09/2005), koninklijk besluit van 08/03/2006 (BS.16/03/2006), koninklijk besluit van 24/04/2006 (BS.28/04/2006), koninklijk besluit van 10/07/2006 (BS.14/07/2006), koninklijk besluit van 01/09/2006 (BS.06/09/2006), koninklijk besluit van 28/12/2006 (BS.10/01/2007), koninklijk besluit van 13/02/2007 (BS.23/02/2007), koninklijk besluit van 04/05/2007 (BS.10/05/2007), koninklijk besluit van 24/08/2007 (BS.31/08/2007) - erratum (BS.09/10/2007), koninklijk besluit van 27/01/2008 (BS.29/01/2008), koninklijk besluit van 30/08/2008 (BS.09/09/2008), koninklijk besluit van 31/10/2008 (BS.10/11/2008), koninklijk besluit van 28/11/2008 (BS.09/12/2008), koninklijk besluit van 23/12/2008 (BS.30/12/2008), koninklijk besluit van 16/07/2009 (BS.29/07/2009), koninklijk besluit van 20/10/2009 (BS.29/10/2009)- erratum (BS.20/12/2010), koninklijk besluit van 23/06/2010 (BS.01/07/2010), koninklijk besluit van 10/09/2010 (BS.15/09/2010), koninklijk besluit van 26/11/2010 (BS.09/12/2010), koninklijk besluit van 02/03/2011 (BS.08/03/2011), koninklijk besluit van 11/06/2011 (BS.20/06/2011), koninklijk besluit van 18/11/2011 (BS.08/12/2011), koninklijk besluit van 26/05/2012 (BS.08/06/2012), koninklijk besluit van 03/07/2012 (BS.11/07/2012)
21/04/2007
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg
28/11/2008
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
30/11/2008
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies
10/09/2009
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
4/05/2007
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E (BS. 10/05/2007) gewijzigd bij koninklijk besluit van 21/08/2008 (B.S. 08/09/2008), koninklijk besluit van 18/09/2008 (B.S. 23 /09/2008), koninklijk besluit van 28/11/2008 (B.S. 09/12/2008), koninklijk besluit van 10/05/2009 (B.S. 20/05/2009), koninklijk besluit van 16/07/2009 (B.S. 29/07/2009), koninklijk besluit van 25/01/2011 (B.S. 07/02/2011)en koninklijk besluit van 15/07/2011 (B.S. 08/08/2011)
15/10/2010 (ed. 2)
 • Koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters.

terug naar inhoudstabel

27/03/1998
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.30/04/1998 (Ed.1),p.13614)
26/08/1999
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden gegeven in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.10/12/1999(Ed.1),p.45943)
26/11/2001
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 19/01/2002 (Ed.1),p.1765)
30/03/2005
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS. 29/04/2005(Ed. 3),p.20201)
23/05/2005
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de wijzen van betalen van de retributies voorzien in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS. 08/07/2005 (Ed.1),p.31909)
20/07/2005
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies (BS.09/09/2005,p.39524), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 november 2008 (BS.09/12/2008,p.65279)
12/07/2005
 • Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel van de erkende rijscholen (BS.01/12/2010(Ed.1),p.73538)
05/08/2005
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten (BS. 08/08/2005,p.34433)
19/09/2005
 • Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te stellen (BS. 03/10/2005,p.42258)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 1/03/2006 (Ed. 1),p.12318)
20/07/2005
 • Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 24/08/2005 (Ed.1),p.36863)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.24/02/2006 (Ed. 3),p.1056)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Duitse vertaling (BS.4/10/2007(Ed.2),p.52005)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot benoeming van de speciaal aangewezen ambtenaren en beambten bedoeld in artikel 39 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.1/03/2006 (Ed.1),p.12371)
20/07/2006
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS. 4/08/2006 (Ed.1),p.38309)
15/09/2006
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2005 tot bepaling van de modellen van sommige documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 22/09/2006,p.49741)
30/01/2006
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie bedoeld in artikel 34, § 2, lid 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 01/03/2006(Ed.1),p.12319)
22/08/2006
 • Ministerieel besluit waarbij de modaliteiten van afgifte en het model van de vrijstellingen van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem op grond van gewichtige medische tegenindicaties worden bepaald (BS.25/08/2006 (Ed.2),p.49741)
21/04/2007
 • Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (BS.27/04/2007,p.22816)
12/10/2007
 • Ministerieel besluit tot aanduiding van de controle-instelling bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland (BS. 17/10/2007(Ed.1),p.53649)
12/10/2007
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland  (B.S. 17/10/2007,p.53649) - Erratum (BS. 14/11/2007(Ed 1.),p.57336)
15/05/2008
 • Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS. 12/06/2008 (Ed.1),p.29569)
30/11/2008
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies (BS.9/12/2008,p.65279)
7/04/2010
 • Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (BS. 09/04/2010(ed.1),p.20562)
15/04/2010
 • Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.4/05/2010(Ed. 1),p.24976)
31/08/2010
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.15/09/2010(Ed. 1),p.57988)
8/11/2010
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.1/12/2010(Ed. 1),p.73538), Addendum publicatie (BS.30/11/2011,(Ed. 1)p.70742)
8/11/2010.
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.1/12/2010,p.73538)
24/10/2012
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (BS.15/01/2013,p.1373)

terug naar inhoudstabel

De gecoördineerde versies van de gewijzigde decreten, wetten en besluiten zijn terug te vinden op www.codex.vlaanderen.be en www.just.fgov.be onder de rubriek 'Rechtsbronnen, geconsolideerde wetgeving'.