Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2009


WETTELIJK KADER

Het deel wettelijke kader bevat een opsomming van de decreten, de besluiten van de Vlaamse regering, de ministeriële besluiten en de terzake geldende Europese regelgeving die betrekking hebben op het personenvervoer over de weg, en die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft van kracht zijn. Alle wijzigingen, die in het jaar waarop de rapportering betrekking heeft, zijn aangebracht, zijn opgenomen in deze rubriek. De datum tussen haakjes achter iedere vermelding is de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Bij aanklikken van deze onderlijnde datum komt u op de volledige wettekst.

terug naar inhoudstabel

31/07/1990
 • Decreet betreffende het publiekrechterlijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De lijn, tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, gewijzigd bij de decreten van 18/12/1992, 20/12/1996,18/05/1999,17/07/2000, 08/12/2000, 22/12/2000, 06/07/2001, 02/04/2004, 27/04/2007 en 29/12/2008.
20/04/2001 20/04/2001
 • Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (B.S. 21/08/2001), gewijzigd bij decreten van 13 februari 2004 (B.S 29/03/2004 (Ed. 1) en 8 mei 2009.
13/02/2004 13/02/2004
 • Decreet tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten, (B.S.29/03/2004 (Ed. 1)), gewijzigd bij decreet van 28 november 2008 (B.S.21/01/2009 (Ed. 1))
02/04/2004
 • Decreet betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 04/06/04)
30/04/2004
 • Decreet houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (B.S.08/06/2004)
30/06/2006
 • Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, inzonderheid artikel 51 tot en met 62, gewijzigd bij het decreet van 13 december 2006 (B.S.13/12/2006)
07/07/2006 16/05/2008
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (B.S.10/06/2008)
20/03/2009 8/05/2009
 • Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (1) (06/07/2009 (Ed. 1))

terug naar inhoudstabel

19/07/2002
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (B.S. 31/08/2002) - erratum (B.S. 26/09/2002), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 en 10 juli 2008.
29/11/2002
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest (B.S. 23/01/2003)
13/12/2002 18/07/2003 12/09/2003
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (B.S.01/12/2003)
30/04/2004
 • Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij- De Lijn (B.S. 11/06/2004)
14/05/2004 28/05/2004
 • Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S.12/07/2004)
10/03/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S.04/04/2006)
29/09/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het secretariaat van de MORA en tot inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen Publicatie (B.S.1/3/2007)
24/11/2006 24/11/2006
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S.01/03/2007)
23/01/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens (B.S.26/03/2009)
25/09/2009
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vijfjaarlijks mobiliteitsrapport en de jaarlijkse verslagen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (B.S.12/10/2009)

terug naar inhoudstabel

21/12/2001 21/11/2003
 • Ministerieel Besluit houdende de vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 1 januari 2004 de klachtenbehandeling ingaat. (B.S. 17/12/2003)
30/01/2004
 • Ministerieel Besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers. (B.S. 27/02/2004)
09/06/2004
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van de gemeenten waar op 1 juni 2004 de klachtenbehandeling basismobiliteit ingaat (B.S. 30/06/2004)
07/09/2005
 • Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn belast met het opsporen en vaststellen van overtredingen met betrekking tot het geregeld vervoer (B.S.27/09/2005)
21/04/2007
 • Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S.27/04/2007)
14/02/2008
 • Ministerieel Besluit tot goedkeuring van de algemene reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 26/02/2008)
30/11/2008
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies (B.S. 9/12/2008)
23/12/2009
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tariefaanpassingen van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S.22/02/2010)
11/03/2010
 • Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Algemene Reisvoorwaarden en de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S.23/03/2010)

terug naar inhoudstabel

16/12/82
 • Verordening (EEG) nr. 56/83 van de Raad van 16 december 1982 inzake de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst betreffende internationaal ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen (ASOR)
16/03/1992
 • Verordening (EEG) nr. 684/92 van de Raad van 16 maart 1992 houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen
11/12/1997
 • Verordening (EG) nr. 12/98 van de Raad van 11 december 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn
11/12/1997
 • Verordening (EG) nr. 11/98 van de Raad van 11 december 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 684/92 houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen
02/10/1998
 • Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen (Voor de EER relevante tekst)
23/10/2007
 • Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad
29/04/1996
 • Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers
01/10/1998
 • Richtlijn 98/76/EG van de Raad van 1 oktober 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/26/EG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers
15/07/2003
 • Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 76/914/EEG van de Raad

terug naar inhoudstabel

1982 1992
 • Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten
2001
 • Overeenkomst betreffende het ongeregeld internationaal vervoer van personen met touringcars en met autobussen (Interbus-overeenkomst)
2003

terug naar inhoudstabel

30/12/1946
 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.(BS.20/01/1947)
20/09/1947
 • Regentenbesluit betreffende houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22/09/1988 en 20/07/2000. (Vlaamse bevoegdheid)
20/09/1947
 • Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. (Vlaamse bevoegdheid)
15/03/1968
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals tot op heden gewijzigd.
11/03/2010
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
15/09/1976
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, gewijzigd bij de de koninklijke besluiten van 12/06/1984, 12/07/1984, 20/09/1985, 16/10/1986, 21/02/1991, 18/09/1991 en 17/05/2002.(Vlaamse bevoegdheid)
23/03/1998
 • Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs, zoals tot op heden gewijzigd.
21/04/2007
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg
28/11/2008
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
30/11/2008
 • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies
23/12/2008
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
10/09/2009
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
16/07/2009
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

terug naar inhoudstabel

20/07/2005
 • Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 november 2008 (B.S. 09/12/2008)
21/04/2007
 • Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg
(B.S. 09/04/2010 (ed. 1))

terug naar inhoudstabel

De gecoördineerde versies van de gewijzigde decreten, wetten en besluiten zijn terug te vinden op www.codex.vlaanderen.be en www.just.fgov.be onder de rubriek 'Rechtsbronnen, geconsolideerde wetgeving'.