Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2009


DEFINITIES

Definities

Voor het personenvervoer kennen verschillende begrippen een specifieke betekenis. De lijst hieronder geeft een overzicht.

A

 • abonnee :
  reiziger die voor zijn verplaatsing met De Lijn gebruik maakt van een abonnement;
 • abonnement :
  vervoerbewijs op naam dat geldig is op alle diensten van het geregeld vervoer van De Lijn gedurende een bepaalde geldigheidsperiode;
 • administratie:
  de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid (BMV)
 • afstandsontwaarder :
  ontwaardingstoestel dat bij de deur geïnstalleerd is en dat door de reiziger zelf bediend wordt;

terug naar inhoudstabel

B

 • belbus :
  bus voor vraagafhankelijk, geregeld vervoer. Een belbus rijdt enkel uit na voorafgaande boeking door een reiziger, en bedient uitsluitend de haltes waarvoor op voorhand een aanvraag gedaan is;
 • besluit basismobiliteit
  het besluit van de Vlaamse regering van 29 november 2002 betreffende de basismobiliteit in het Vlaams Gewest
 • bestemmingszone :
  de laatste zone tot dewelke de reiziger zijn magnetisch vervoerbewijs ontwaard heeft;
 • bijzondere vorm van geregeld vervoer :
  geregeld vervoer van bepaalde categorieën reizigers met uitsluiting van andere reizigers, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgelegde halteplaatsen reizigers mogen op- of afstappen. De bijzondere vormen van geregeld vervoer omvatten onder meer het vervoer van werknemers van en naar het werk, of het vervoer van scholieren en studenten van en naar hun onderwijsinstelling;
 • biljet :
  magnetisch vervoerbewijs voor een enkele rit, eventueel met overstappen;
 • Buzzy Pazz :
  abonnement voor jongeren van 6 tot en met 24 jaar;

C

 • chauffeur :
  bestuurder van een tram, autobus of trolleybus van De Lijn
 • controleur :
  persoon die door de minister is aangesteld en belast is met het toezicht op de bepalingen uit de Algemene Reisvoorwaarden De Lijn. Hij beschikt over een door de minister ondertekend legitimatiebewijs.

D

 • dagpas :
  magnetisch vervoerbewijs dat 1 of meerdere dagen geldig is
 • daluren :
  van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen, tussen 9 en 16 uur en tussen 19 en 21 uur
 • decreet (van 20 april 2001)
  Het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
 • De Lijn :
  commerciële benaming van de Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)
 • dienstregeling :
  tabel per lijn met vertrek- en aankomsttijden aan de belangrijkste haltes van de voertuigen van De Lijn, bestemd voor het geregeld vervoer
 • Dina :
  dienst van De Lijn die abonnementen aflevert in ruil voor het binnenleveren van een nummerplaat van een personenwagen. Dina-abonnement is een Buzzy Pazz of Omnipas die hierbij wordt afgeleverd.

terug naar inhoudstabel

E

 • entiteit :
  exploitatie éénheid van De Lijn (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, West-Vlaanderen)
 • evenement :
  plaatselijke, publieke gebeurtenis die een éénmalig of cyclisch karakter heeft en waarvoor speciale vervoerbewijzen met aangepaste tarieven kunnen voorzien worden, en waarvoor een speciaal aanbod kan voorzien zijn
 • externe voorverkoop :
  verkoop van o.a. biljetten, kaarten of dagpassen door derden, zoals o.a. krantenwinkels, buurtwinkels, supermarkten, NMBS-stations

F

 • Fed. Token :
  Een token is een kaart met 24 codes. Het token zal worden gebruikt om u te authentificeren voor beveiligde transacties. Wanneer u toegang wenst te krijgen tot deze transacties, zal u verzocht worden om een tokencode in te vullen die overeenstemt met een positie op het token. De token is gratis te verkrijgen via : www.belgium.be
 • FOD : Federale Overheidsdienst

G

 • gebied :
  deel of geheel van het vervoergebied De Lijn, waar een bepaalde tarief en dienstregeling gelden;
 • geldigheidsperiode :
  de periode uitgedrukt in dagen of maanden waarbinnen een vervoerbewijs geldig is;
 • geprecodeerd vervoerbewijs :
  magnetisch vervoerbewijs waarbij de soort en de waarde op voorhand in de magneetstrip vastgelegd is. De aanmaak van deze vervoerbewijzen gebeurt uitsluitend door de producent van de vervoerbewijzen, of in de hoofdzetel van de entiteit;
 • geregeld vervoer :
  stads- of streekvervoer van personen, met een bepaalde regelmaat en op een bepaald traject, waarbij op vooraf vastgelegde halteplaatsen reizigers kunnen op- of afstappen. Dit vervoer is voor iedereen toegankelijk;
 • gezin :
  alle personen die officieel op eenzelfde adres wonen. Verwanten die niet officieel op hetzelfde adres wonen, worden niet als gezinsleden beschouwd. De samenstelling van een gezin kan uitsluitend worden aangetoond op basis van een attest gezinssamenstelling uitgereikt door de dienst bevolking van de gemeente, dit attest mag maximaal 2 maanden oud zijn;
 • groepsbiljet :
  biljet voor groepen van 5 tot 44 personen ;
 • gsm :
  mobiele communicatietoestel dat onder meer kan gebruikt worden voor het verzenden van sms-berichten;

H

 • halte :
  stopplaats van het geregeld vervoer, aangeduid met een haltebord, waar reizigers mogen op- of afstappen
 • hoofdontwaarder :
  ontwaardingstoestel dat bij de chauffeur opgesteld staat en dat door de chauffeur bediend wordt;

I

 • infrastructuurgebonden exploitatie:
  exploitatie met voertuigen die bij het voortbewegen door specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd

L

 • lijn van geregeld vervoer :
  de combinatie voor de bediening van haltes in het geregeld vervoer, aangeduid met een uniek lijnnummer
 • Lijnwinkel :
  voorverkooppunt van De Lijn

terug naar inhoudstabel

M

 • maand :
  1 maand i.v.m. abonnementen (duplicaten, terugbetaling, enz...) : periode van 28, 29, 30 of 31 opeenvolgende kalenderdagen te rekenen vanaf een bepaalde dag van een maand (= begindatum abonnement) tot en met de dag voorafgaand aan dezelfde datum (als de begindatum) van de volgende maand;
 • magneetkaart :
  een kaart ter grootte van een bankkaart (ongeveer 86 mm x 54 mm), voorzien van een magneetstrip. De magneetstrip kan door de ontwaardingsapparatuur van De Lijn gelezen en beschreven worden;
 • magnetisch abonnement :
  abonnement onder de vorm van een magnetisch vervoerbewijs;
 • magnetisch vervoerbewijs :
  vervoerbewijs onder de vorm van een magneetkaart;
 • militairen :
  alleen geldig voor de Belgische militairen van de Belgische overheid;
 • minister:
  de Vlaamse minister, bevoegd voor het vervoer
 • MIVB/STIB :
  Maatschappij voor het intercommunaal vervoer Brussel. Maatschappij die het stadsvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert. STIB is de afkorting van de Franstalige benaming : ²Sociéte des Transports intercommunaux de Bruxelles²;

N

 • nieuwe reiziger :
  in tegenstelling tot een reiziger in overstap betaalt een nieuwe reiziger het volledig aantal af te leggen zones vanaf de opstapzone tot en met zijn bestemmingszone;
 • NMBS :
  Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen; pluskaart : een magnetisch vervoerbewijs voor een heen- en terugverplaatsing naar een evenement of een attractie gecombineerd met een inkomkaart voor dat evenement of deze attractie;

O

 • omnipas :
  abonnement voor personen vanaf 25 jaar; ontwaarden : het geheel of gedeeltelijke verminderen van de waarde van een magnetisch vervoerbewijs om de ritprijs te betalen.
 • ontwaarden
  gebeurt in de ontwaardingstoestellen die op de voertuigen van De Lijn geplaatst zijn;
 • ontwaardingsapparatuur :
  apparatuur op de voertuigen voor het schrijven, lezen, magnetiseren, ontwaarden enregistreren van magnetische vervoerbewijzen;
 • overstappen :
  is het door de reiziger gebruik maken van twee of meer voertuigen binnen een bepaalde tijd om het bestemmingspunt van zijn reis te bereiken, al dan niet met bijbetaling;
 • overstapzone :
  is de zone waarbinnen de reiziger van voertuig verandert om zijn eindbestemming te bereiken;

P

 • pilootproject :
  de testperiode voor sms-ticketing lopende van september 2007 tot maximum 12 maanden na de opstart;
 • pluskaart :
  een magnetisch vervoerbewijs voor een heen- en terugverplaatsing naar een evenement of een attractie gecombineerd met een inkomkaart voor dat evenement of deze attractie
 • post paid :
  betaalwijze waarbij de telecomoperator op geregelde tijdstippen de geleverde diensten aan de klant factureert;
 • prepaid :
  betaalwijze waarbij een klant van een telecomoperator de door de telecomoperator geleverde diensten betaalt via het oplaadbare beltegoed op zijn SIM-kaart;
 • prioriteitenlijst:
  lijst waarop de te realiseren projecten of de te bedienen gemeenten gerangschikt staan volgens het criterium dat de prioriteitswaarde van een project of gemeente aangeeft

R

 • registreren :
  het lezen en schrijven van een magnetisch vervoerbewijs door de ontwaardingstoestellen zonder financiële weerslag voor de reiziger;
 • reiziger :
  elke persoon die gebruik maakt van de diensten van De Lijn, of zich aan een halte, in een schuilhuisje of in een openbare ruimte van De Lijn bevindt;
 • reiziger in overstap :
  biljet- of kaartreiziger die in zijn bestemming- of overstapzone, voor het verstrijken van de tijdslimiet, van voertuig verandert om zijn reis verder te zetten of om terug te keren;
 • ritprijs :
  voor biljet- en kaartreiziger, de prijs die aangerekend wordt voor een verplaatsing met De Lijn. Bij een verplaatsing waarbij de reiziger n of meer maal moet overstappen, is de ritprijs de prijs voor het totale traject;

S

 • SIM-kaart :
  een voorafbetaalde en vooraf geactiveerde kaart met een microprocessor die moet worden ingevoerd in een mobiel communicatietoestel en dat toegang geeft tot de diensten van de telecomoperator;
 • sms (of Short Messaging Service) :
  mobiele berichtendienst die het mogelijk maakt via het netwerk van een telecomoperator korte tekstberichten (+/- 160 karakters) met een gsm te versturen en te ontvangen;
 • Sms-ticket :
  een tijdsgebonden vervoerbewijs, bestaande uit een sms-bericht dat de reiziger op aanvraag ontvangt op zijn gsm;
 • Sms-ticketing :
  de voorverkoop van vervoerbewijzen middels tussenkomst van een telecomoperator;
 • spitsuren :
  van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen, tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 19 uur
 • stadslijn :
  lijn van geregeld vervoer die hoofdzakelijk een stadsgebied bedient
 • stadsgebied :
  de stadsgebieden in Vlaanderen zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout

T

 • TEC :
  Transport en Commun. Commerciële benaming van SRWT (société régionale Wallonne du transport), maatschappij die het stads- en streekvervoer in het Waals Gewest organiseert.
 • tijdslimiet :
  de tijd tot wanneer een vervoerbewijs geldig is.
 • tijdstarief :
  principe waarbij een ontwaarding of een registratie van een biljet of een kaart, rekening houdend met de tijdslimiet, recht geeft op vrij reizen en overstappen binnen de bestemmings- of overstapzone
 • telecomoperator :
  de telecomoperator die deelneemt aan sms-ticketing, zoals aangegeven door De Lijn en middels wiens sms-diensten de reizigers sms-tickets kunnen bestellen;

V

 • VDAB :
  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
 • verkoopautomaat :
  toestel waarbij de reiziger zelf een magnetisch vervoerbewijs kan aankopen. De Lijn heeft verkoopautomaten geplaatst nabij een aantal drukke openbaar vervoerpunten in o.a. Antwerpen, Gent, Oostende, Brugge, Sint-Niklaas, Mechelen, Blankenberge,...;
 • verlenging van reis :
  als de reiziger verder wenst te reizen dan de oorspronkelijke geldigheidsgrens van zijn vervoerbewijs;
 • verminderingskaart :
  elk bewijs dat recht geeft op de aankoop of het gebruik van vervoerbewijzen tegen verminderd tarief;
 • verminderingskaart « Groot Gezin » :
  verminderingskaart die wordt uitgereikt door de Gezinsbond VZW of haar Franstalige of Duitstalige tegenhanger, of door Liberaal Overleg voor Gezinsbeleid en Algemeen welzijnswerk VZW,of door de NMBS;
 • vervoerbewijs :
  elk bewijs, uitgereikt door De Lijn of een ander openbaarvervoerbedrijf, en dat recht geeft op gebruik van de diensten van het geregeld vervoer van De Lijn;
 • vervoersgebied
  de verzameling van gemeenten en/of delen van gemeenten, bedoeld in artikel 9 van het decreet
 • voertuig van De Lijn :
  elk publiek toegankelijk voertuig dat wordt ingezet voor het geregeld vervoer dat door De Lijnwordt georganiseerd;
 • voertuig van de VVM
  elk publiek toegankelijk vaar- of voertuig dat wordt ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd
 • voertuiggebonden exploitatie
  exploitatie met voertuigen die autonoom op de weginfrastructuur rijden zonder specifieke infrastructuur worden geleid en die worden ingezet voor het geregeld vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd
 • voorverkoop :
  elke verkoop van een vervoerbewijs die niet via een chauffeur gebeurt;
 • vraagafhankelijk geregeld vervoer
  geregeld vervoer binnen een bepaald bedieningsgebied waarbij de theoretisch vastgestelde ritten enkel na boeking effectief worden uitgevoerd
 • vraagafhankelijk geregeld vervoer :
  geregeld vervoer binnen een bepaald bedieningsgebied, waarbij de theoretisch vastgelegde ritten enkel na voorafgaandelijke boeking door de reizigers effectief worden uitgevoerd. Dit vervoer wordt meestal uitgevoerd door een belbus;
 • vrijkaart :
  elk document dat recht geeft op gratis vervoer op de diensten van het geregeld vervoer van De Lijn. Een vrijkaart kan zowel door een openbaarvervoerbedrijf als door een andere instantie worden uitgereikt;
 • VVM:
  De Vlaamse Vervoermaatschappij 'De Lijn'

W

 • WIGW kaart :
  WIGW staat voor weduwen of weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen. De WIGW kaart wordt door de NMBS uitgereikt op basis van een attest afgeleverd door de mutualiteit, aan personen met een verhoogde tussenkomst op hun gezondheidskosten;

Z

 • zone :
  geografische indeling van het vervoergebied van De Lijn om de prijs en de tijdslimiet van een vervoerbewijs te bepalen. De zone is theoretisch een regelmatige zeshoek met een doorsnede van 4,4 km, een zijde van 2,24 km en een oppervlakte van 13,24 km2
 • zonetabel :
  tabel per lijn waarin alle haltes van de betrokken lijn in zones worden ingedeeld.

terug naar inhoudstabel