Mobiel Vlaanderen

RAPPORTERING PERSONENVERVOER 2003


WETTELIJK KADER

Inhoudstabel :

31/07/1990 20/04/2001
 • Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad Vlaanderen (B.S. 21/08/2001)

terug naar inhoudstabel

19/07/2002
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer (B.S. 31/08/2002) - erratum (B.S. 26/09/2002)
29/11/2002
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basismobiliteit in het Vlaamse Gewest (B.S. 23/01/2003)
13/12/2002 18/07/2003
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19/09/2003), erratum (B.S.10/10/2003)
12/09/2003
 • Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rapportering over het personenvervoer over de weg (B.S.01/12/2003)

terug naar inhoudstabel

26/06/2002
 • Ministerieel Besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (geldig tot 01/02/2003) (B.S. 19/11/2002)
13/02/2003
 • Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers (geldig vanaf 01/02/2003) (B.S. 03/03/2003)
20/10/2003
 • Ministerieel Besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaamse gewest en houdende vaststelling van de tussenkomsten van derden in de kosten van het openbaar vervoer van de gebruikers. (B.S. 05/02/2004)
21/11/2003
 • Ministerieel Besluit houdende de vaststelling van de prioriteitenlijst basismobiliteit voor het jaar 2004 en de gemeenten waar op 1 januari 2004 de klachtenbehandeling ingaat. (B.S. 17/12/2003)

terug naar inhoudstabel

16/03/1992 (Raad)
 • EEG 684/92 houdende gemeenschappelijke regels voor het internationaal vervoervan personen met touringcars en met autobussen (PB L 20/03/1993), gewijzigd bij verordening EG 11/98 11/12/1997 (PB L 08/01/1998)
11/12/1997 (Raad)
 • EG 12/98 tot vaststelling van de voorwaardenwaaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands personenvervoer overde weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 08/01/1998)
02/10/1998 (Commissie)
 • EG 2121/98 houdende uitvoeringsbepalingen van verordeningen van de Raad EEG 684/92 en EG 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer mettouringcars en autobussen (PB L 03/10/1998)

terug naar inhoudstabel

29/04/1996 (Raad)
 • 96/26/EG inzake toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkeling van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers(PBL 30/05/1998), gewijzigd bij richtlijn 98/76/EG van de raad van 01/10/1998 (PB L 14/10/1998).
  (federale bevoegdheid)

terug naar inhoudstabel

30/12/1946
 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.(BS.20/01/1947)
20/09/1947
 • Regentenbesluit betreffende houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22/09/1988 en 20/07/2000. (Vlaamse bevoegdheid)
20/09/1947
 • Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. (Vlaamse bevoegdheid)
15/03/1968
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals tot op heden gewijzigd.
15/09/1976
 • Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, gewijzigd bij de de koninklijke besluiten van 12/06/1984, 12/07/1984, 20/09/1985, 16/10/1986, 21/02/1991, 18/09/1991 en 17/05/2002.(Vlaamse bevoegdheid)
05/09/1978
 • Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal personenvervoer over de weg, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30/01/1989 en 20/07/2000.
23/03/1998
 • Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14/12/2001 en 05/09/2002, inzonderheid artikel 43.
10/12/2003
 • Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg (B.S. 22/12/2003)

terug naar inhoudstabel

De gecoördineerde versies van de gewijzigde decreten, wetten en besluiten zijn terug te vinden op www.just.fgov.be onder de rubriek 'Rechtsbronnen, geconsolideerde wetgeving'.