Mobiel Vlaanderen
   U bent hier :   Mobiel Vlaanderen >  Binnenvaart > onderneming

BINNENVAART - ONDERNEMINGDe taken en bevoegdheden met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen gaan vanaf 1 juni 2019 over van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar De Vlaamse Waterweg nv. Daar worden ze ondergebracht in het Binnenvaartloket. Meer informatie over deze transitie vindt u op de website van VisuRIS.

Natuurlijke personen of ondernemingen die het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren wensen uit te oefenen of dat beroep uitoefenen, moeten in het bezit zijn van de volgende documenten:

  Getuigschrift van vakbekwaamheid
  Toegang tot het beroep
  Ondernemingsnummer
GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID

Om het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren uit te oefenen, moet men in bezit zijn van een vergunning.

Een van de voorwaarden is dat men vakbekwaam moet zijn. Dit kan o.a. worden aangetoond met een getuigschrift van vakbekwaamheid.

Dit kan door één de volgende documenten voor te leggen :

 • Einddiploma uitgereikt door een onderwijsinstelling, erkend door de Vlaams Minister van Openbare Werken en mobiliteit, waar cursussen over de nodige vakgebieden worden gegeven: Syntra Midden-Vlaanderen.
 • Bewijs van praktijkervaring gedurende ten minste 3 opeenvolgende jaren.

Aanvraagformulier indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, samen met :

 • een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart;
 • stukken waaruit de vakbekwaamheid moet blijken.

  Aanvraagformulier getuigschrift van vakbekwaamheid - nog in aanmaak
TOEGANG TOT HET BEROEP

De vergunning toegang tot het beroep wordt afgegeven zonder beperking in de tijd en is niet overdraagbaar. Ze kan aangepast worden, ingetrokken worden of haar geldigheid verliezen indien de voorwaarden en omstandigheden niet meer dezelfde zijn als bij de afgifte. De vergunning of een voor eensluidend verklaard afschrift moet zich aan boord bevinden.

Uitzonderingen:

 • Vervoer met schepen van minder dan 15 ton.
 • De exploitatie van veerponten.

De vergunning vervalt bij :

 • Overlijden, intreden van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van de vergunninghouder.
 • Overlijden, intreden van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van diegene die vakbekwaam is en die niet dezelfde persoon is als de vergunninghouder.
 • De ontbinding van de onderneming.

Voorwaarden

 • de Belgische nationaliteit hebben, of zijn woonplaats of maatschappelijke zetel hebben in België hebben.
 • bewijs van vakbekwaamheid leveren. Dit kan door één van de volgende documenten voor te leggen, ofwel van zichzelf ofwel, indien men niet zelf vakbekwaam is, van de persoon bij wie de dagelijkse leiding van de vervoersactiviteit berust :

  • Getuigschrift van vakbekwaamheid
  • Attest uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie dat aantoont dat de voorwaarde van vakbekwaamheid is vervuld.

Aanvraagformulier (natuurlijke persoon of rechtspersoon) indienen, samen met :

 • een fotokopie van voor- en achterzijde van uw identiteitskaart (voor ondernemingen: een afschrift van de statuten)
 • stukken waaruit de vakbekwaamheid moet blijken
 • kopie van het eigendomsbewijs of een exploitatiecontract van een binnenschip

en opsturen naar het Departement Mobiliteit en Openbaren Werken. U kunt deze formulieren onderaan downloaden.


  aanvraag vergunning natuurlijk persoon - nog in aanmaak

  aanvraagformulier vergunning rechtspersoon - nog in aanmaak
ONDERNEMINGSNUMMER

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kent aan elke onderneming en aan elke handelaar een eigen identificatienummer toe. De KBO houdt van elke onderneming het nummer en de overeenstemmende identificatiegegevens (naam, adres, handelsnaam, ...) bij. Dankzij dit unieke nummer hoeven de ondernemingen in de toekomst niet meer bij verschillende besturen dezelfde administratieve formaliteiten te vervullen. De Kruispuntbank staat in voor de uitwisseling van informatie tussen deze besturen.

Vooraleer men zich tot een van de ondernemingsloketten wendt dient men over een vergunning tot toegang tot het beroep te beschikken.

© 2019 - Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website :
zie website vlaanderen.be voor meer info